Operační program Zaměstnanost plus 2021–2027 (OPZ+)

Operační program Zaměstnanost plus je nástupcem Operačního programu Zaměstnanost. Návrh programového dokumentu Operačního programu Zaměstnanost plus najdete zde.

Kontaktní osoba
Bc. Ondřej Lakomý (výzkum a vývoj, podnikání, zaměstnanost)

Priorita 1 Budoucnost práce

Specifický cíl 1.1: a) zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporou samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky

Podporované aktivity:

 • Podpora vzdělávání
  • Podpora dalšího vzdělávání posilujícího postavení osob na trhu práce, tj. zejména zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, a to jak ve specifických, tak obecných dovednostech (včetně měkkých);
  • Opatření podporující návrat do vzdělávání, nebo vedoucí k rozvoji základních kompetencí (např. finanční, numerické, čtenářské a občanské gramotnosti a rozvoji digitálních kompetencí) a další podobná opatření cílící na podporu zlepšování dovedností a zvyšování
   kvalifikace.
 • Poradenské a informační činnosti
  • Individuální poradenství pro znevýhodněné skupiny na trhu práce – zavedení případového managementu (case managementu) jako služby, která je šitá na míru potřebám daného klienta, podpora v adaptaci u zprostředkovaného zaměstnání, profilování klientů služeb zaměstnanosti založené na míře znevýhodnění a diagnostice klienta jako předstupeň dalších aktivit směřujících k integraci na trhu práce;
  • Realizace individualizovaného poradenství odpovídajícího potřebám osob s cílem dlouhodobé integrace na trh práce, včetně poradenství k dalšímu vzdělávání, kariérového poradenství či poradenství k volbě povolání ve spolupráci se školami (pro poslední ročníky škol), a to mj. s důrazem na nediskriminaci a potírání stereotypů nebo na přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku;
  • Poradenství zaměřené na prevenci předlužení, dluhové poradenství a další podpůrné sociální a doprovodné aktivity specializované s ohledem na znevýhodnění cílové skupiny a umožňující začlenění podpořených osob na trh práce a jejich samostatnost;
  • Informační činnosti na podporu zapojení zaměstnavatelů do pracovní integrace cílových skupin.
 • Motivační aktivity
  • Aktivizační činnosti vedoucí k posílení účasti na dalším profesním vzdělávání;
  • Podpora specificky znevýhodněných zaměstnanců na trhu práce jako prevence nezaměstnanosti nejzranitelnějších skupin, včetně podpory motivace zaměstnavatele zachovat pracovní poměr ohroženého zaměstnance a zapojit ho do řešení jeho osobní situace ovlivňující pracovní výkonnost, resp. další setrvání v zaměstnání. Podpora aktivit vedoucích k získání udržitelného a vhodného zaměstnání;
  • Podpora flexibilních forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek zejména pro uplatnění žen, mladých lidí, starších osob a dalších osob znevýhodněných na trhu práce, které nevedou k prekarizaci práce;
  • Podpora uplatnění znevýhodněných osob na trhu práce odpovídající charakteru jejich znevýhodnění a kombinující různé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti – například dotovaná pracovní místa, aktivizační a motivační opatření, podporu dalšího vzdělávání a rekvalifikace, koučink či mentoring, pracovní trénink, odborné praxe nebo stáže, včetně zahraničních stáží a související komplexní podpory pro znevýhodněné mladé lidi (ALMA), a další formy podpory znevýhodněných osob, včetně reflektování konceptu prostupného zaměstnávání, včetně podpory zahájení samostatně výdělečné činnosti; Podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících k ohroženým skupinám na trhu práce, včetně podpory začínajících OSVČ z řad uchazečů o zaměstnání či jiných skupin osob znevýhodněných na trhu práce, které nevedou k prekarizaci práce, podpora umístění na uvolněná pracovní místa (např. po odchodu do důchodu);
  • Zprostředkování zaměstnání – realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o práci uchází včetně podpory mezinárodní pracovní mobility prostřednictvím sítě EURES; dále s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly; poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí, sdílené zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentur práce;
  • Zajištění dostupnosti služeb pro cizince a osoby s migrační zkušeností hledající práci či mající zájem o zprostředkování zaměstnání a nástroje APZ, včetně specifických služeb (například rekvalifikací pro tuto cílovou skupinu, kurzů českého jazyka, pomoci při ověřování kvalifikace, zajištění tlumočení apod.);
  • Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s aktuálními potřebami trhu práce (např. vznikem a zánikem některých povolání a profesí v souvislosti např. s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku, digitalizací a stárnutím společnosti), včetně podpory principů sociální ekonomiky.

Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce
– s cílem usnadnění přístupu cílových skupin k hlavní formě podpory v tomto specifickém cíli – zejména podpora zapracování, dopravy, ubytování a stravování účastníků, péče o závislé osoby, dále podpora regionální pracovní mobility formou opatření nebo příspěvkem na dojíždění (příspěvek na podporu regionální mobility pro osoby evidované na ÚP ČR, kteří splňují podmínky stanovené ÚP ČR) pro vznik a udržení pracovních míst v nejmenších sídlech, zejména tam, kde je velká vyjížďka za prací. Tyto aktivity jsou dostupné podpořeným osobám pouze po dobu jejich účasti na projektu, resp. po dobu trvání hlavní formy podpory v rámci projektu.

Priorita 2 Sociální začleňování

Specifický cíl 2.1: h) posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

Podporované aktivity:

 • Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a služeb na sociálně zdravotním pomezí se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti; podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora služeb komunitního charakteru;
 • Rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, na podporu neformální péče (tj. péče poskytované v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými) a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli);
 • Podpora výkonu a rozvoje sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám osob, rodinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí;
 • Podpora sociální práce zaměřené na rodiny s dětmi s důrazem na potřeby dítěte, dalších služeb a aktivit (poradenství, motivačních programů na podporu rodičovských kompetencí, k předškolnímu a školnímu vzdělávání, multidisciplinární spolupráce apod.) za účelem prevence a řešení předčasných odchodů dětí ze vzdělávání;
 • Podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách;
 • Podpora sociálního bydlení, podpora dostupného a udržitelného bydlení, podpora sociální práce v oblasti bydlení, podpora nástrojů prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení, podpora při zabydlování, udržení si bydlení, podpora rozvoje programů housing led a housing first pro znevýhodněné skupiny osob, propojení jednotlivých nástrojů, které vedou k předcházení ztráty bydlení či jejímu řešení; podpora programů právní, numerické a finanční gramotnosti, programů prevence a řešení zadluženosti a předluženosti jednotlivců a domácností (včetně poradenství);
 • Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy na získávání základních sociálních a profesních dovedností, digitální gramotnosti apod.;
 • Podpora využívání asistivních technologií při řešení situace osob ocitajících se v sociálně nepříznivých situacích s cílem jejich sociálního začleňování a návratu či udržení na trhu práce;
 • Programy prevence rizikových společenských jevů a prevence kriminality; programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, probační a resocializační programy;
 • Aktivity přispívající k boji s diskriminací, například vzdělávací aktivity pro pracovníky a další osvětové aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace, poskytování
  poradenství cílovým skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace;
 • Programy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, programy podpory transformace systému péče o ohrožené děti ve smyslu rozvoje nástrojů k včasné pomoci rodinám za účelem zabránění odebrání dítěte z péče vlastních rodičů a jejich umístění do náhradní péče, programy zaměřené na rozvoj a profesionalizaci náhradní rodinné péče, programy na podporu aktivní účasti dětí a dospívajících mladých lidí při rozhodování o záležitostech, které se jich týkají, podpora osob opouštějících zařízení ústavní péče či náhradní rodinnou péči;
 • Programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách a nelátkových závislostech (včetně podpory adiktologických služeb) s výjimkou programů primární prevence;
 • Programy pro osoby s duševním onemocněním;
 • Programy na podporu obětí násilí (včetně obětí domácího a genderově podmíněného násilí) a pomoc násilným osobám;
 • Programy na podporu integrace cizinců;
 • Podpora v oblasti sociálního podnikání: vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, podpora startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků;
 • Podpora činnosti místních aktérů ve venkovském prostoru při řešení lokálních problémů a potřeb osob zejména formou komunitní (sociální) práce a komunitních aktivit, realizace inovativních nápadů a přístupů, aktivizace, vzájemné spolupráce, posilování participativních metod práce postavených na aktivním zapojování lidí (členů komunit) žijících v dané obci/lokalitě do procesu plánování, realizace a vyhodnocování dílčích intervencí.
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge