Územní integrovaná řešení

ÚIŘ1 Olomouc

Integrované řešení v sobě zahrnuje podporu spolupráce akademického a soukromého sektoru, výzkum a vývoj s cílem řešit aktuální problémy, rozšíření VaV kapacit, podporu rozvoje digitálních aplikací a nástrojů a rozvoj malého a středního podnikání. Dále spočívá ve zkvalitnění infrastruktury vzdělávacích zařízení, ať už formou rekonstrukcí stávajících objektů, zajištěním dostupnosti, navýšením kapacity či rekonstrukcí sportovních hřišť, což může mít podpůrný efekt pro podporu zdraví studentů i veřejnosti. V území rovněž dojde ke zvýšení kvality a kapacity některých sociálních služeb (např. chráněné bydlení, následná péče, krizová intervence, dluhová poradna ad.), podpoře sociálního bydlení a dlouhodobě nezaměstnaných a znevýhodněných skupin obyvatel, dále k realizaci energeticky úsporných opatření (zateplení budov, zelená střecha, veřejné osvětlení, rekuperace vzduchu apod.) i v oblasti podnikatelského sektoru včetně revitalizace brownfields, opatření na zmírnění dopadů změny klimatu včetně osvětových aktivit a zřízení městské kompostárny pro využívání bioodpadu. Cílem je rovněž revitalizovat veřejná prostranství (modrozelená infrastruktura, zvýšení retence povrchů, veřejné osvětlení, mobiliář apod.), rekonstrukce historických objektů a památek, podpora cestovního ruchu, úprava jejich vnitřních prostor s ohledem na zlepšení mikroklimatu a zlepšení turistické infrastruktury. Dále také úprava statické dopravy, realizace cyklostezek a cyklotras v souvislosti se zlepšením bezpečnosti a lepší propojenosti cílů (turistických, zaměstnání apod.), podpora nízkoemisních vozidel veřejné dopravy včetně doprovodné infrastruktury, inteligentní řízení dopravy a podpora bezpečnosti.

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Olomouc.

K datu 20. 12. 2022
Stáhnout

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Olomouc.

K datu 22. 8. 2022
Stáhnout

ÚIŘ2 Prostějov

Integrované řešení podporuje rozvoj malého a středního podnikání, rozvoj vzdělávání a začlenění dlouhodobě nezaměstnaných a znevýhodněných skupin obyvatel včetně podpory sociálních služeb. Rovněž také cílí na realizaci energeticky úsporných opatření ve spojení s adaptačními opatřeními (zelené střechy, OZE, tepelné rekuperace, systémy nakládání s dešťovou vodu, apod.), rozvojem veřejného prostoru (systém nakládání s dešťovými vodami, obnova veřejné zeleně, řešení dopravní situace, posílení kulturního života, obnova historického významu lokalit, podpora lokální ekonomiky, ad.) a podporou vzdělávacích expozicí. V oblasti dopravy je podporován rozvoj cyklodopravy, výstavba dopravního terminálu v souladu s adaptačními opatřeními (nakládání s dešťovou vodou, ozelenění objektů) podporující zkvalitnění veřejného prostoru, zkvalitnění komfortu cestujících, posílení atraktivity centra města a rovněž rozvoj inteligentních dopravních systémů.

 

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Prostějov. 

K datu 23. 8. 2022
Stáhnout

ÚIŘ3 Přerov

Integrované řešení cílí na rozvoj ICT infrastruktury, malého a středního podnikání a revitalizaci brownfields pro podnikatelské využití. Rovněž dojde k podpoře vzdělávání včetně neformálního vzdělávání, modernizaci výukových prostor, podpoře zaměstnanosti zejména mladých lidí, dlouhodobě nezaměstnaných a znevýhodněných skupin obyvatel, realizaci zázemí pro poskytovatele sociálních služeb (např. poradny pro dlužníky, zdravotní a hospicová péče), posilování sociálního začleňování a revitalizaci sportovních hřišť. Dále se jedná o snižování energetické náročnosti veřejných budov (např. zateplení, rekuperace, zelené střechy), podporu adaptačních opatření, revitalizaci veřejných prostranství (realizace vodních prvků, obnova zeleně, pořízení mobiliáře, řešení veřejného osvětlení, zklidnění dopravy, ad.), regeneraci památek a podporu cestovního ruchu. Řešení dále cílí na rozvoj bezmotorové dopravy (do zaměstnání, škol, za službami, aj.), zejm. cyklodopravy, čímž dojde k propojení stávající sítě cyklostezek a cyklotras, dále k podpoře bezpečnosti, rozvoji inteligentních dopravních systémů (např. světelná signalizace, detekce vozidel a chodců, informační systém pro cestující ve veřejné dopravě).

 

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Přerov.

K datu 13. 2. 2023
Stáhnout

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Přerov.

K datu 21. 9. 2022
Stáhnout

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Přerov.

K datu 25. 8. 2022
Stáhnout

ÚIŘ4 Šternberk

Integrované řešení podporuje vybudování výzkumného, vývojového centra, posílení malého a středního podnikání, rekonstrukci vzdělávacích zařízení a zvyšování jejich kvality včetně podpory ambulantních a terénních služeb, začlenění dlouhodobě nezaměstnaných osob do pracovního procesu, řeší nedostatek kvalifikované pracovní síly apod. Dále cílí na realizaci energetických úspor veřejných budov, materiálové využití odpadů, podporu adaptačních opatření formou realizace retenčních nádrží, revitalizaci veřejných prostranství (kompletní revitalizace parku, obnova zeleně, mobiliář, ad.) a rovněž k obnově památek a propojení stávajících cyklostezek
a cyklotras v území.

 

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Šternberk.

K datu 5. 9. 2022
Stáhnout

ÚIŘ5 Uničov

ntegrované řešení podporuje rozvoj malého a středního podnikání, rekonstrukci sportovních hřišť, začlenění dlouhodobě nezaměstnaných a znevýhodněných skupin obyvatel, rozvoj sociálních služeb, snížení energetické náročnosti veřejných budov a realizaci adaptačních opatření (zateplení, rekuperace, retence dešťových vod a jejich využití na zálivku veřejné zeleně, apod.) včetně revitalizace vodních toků. Součástí je rovněž úprava veřejných prostranství (revitalizace veřejné zeleně, veřejného osvětlení, zvýšení retence povrchů, aj.), rekonstrukce kulturních památek, propojení území prostřednictvím cyklistické infrastruktury (např. do zaměstnání, za kulturou) a podpora bezpečnosti.

 

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Uničov.

K datu 16. 8. 2022
Stáhnout

ÚIŘ6 Hranice

Integrované řešení podporuje rozvoj malého a středního podnikání, snížení nezaměstnanosti a podporu při vstupu či návratu do zaměstnání, realizaci zázemí a zvýšení kvality sociálních a zdravotních služeb (např. azylové domy). Součástí je také revitalizace veřejných prostor, obnova památek a realizace zázemí a infrastruktury pro potřeby cestovního ruchu. K propojení území dojde prostřednictvím realizace cyklistické infrastruktury (např. do zaměstnání, za kulturou) a podpořeny budou také inteligentní prvky ve veřejné dopravě a bezpečnost (zejm. u pěší dopravy).

 

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Hranice.

16. 8. 2022
Stáhnout

ÚIŘ7 Litovel

Integrované řešení podporuje rozvoj malého a středního podnikání, zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, začlenění dlouhodobě nezaměstnaných a znevýhodněných skupin obyvatel, zvýšení kvality sociálních služeb a podporu sociálního bydlení. Toto řešení cílí rovněž na podporu cestovního ruchu včetně realizace cyklostezky pro zlepšení bezpečnosti (vztahuje se také pro pěší). V území se počítá také se zpracováním kalu z ČOV.

 

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Litovel.

K datu 16. 3. 2023
Stáhnout

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Litovel.

K datu 18. 8. 2022
Stáhnout

ÚIŘ8 Konice

Integrované řešení podporuje rozvoj malého a středního podnikání, sociálních služeb, řeší dlouhodobou nezaměstnanost, revitalizaci veřejných prostranství (zejm. realizace vodního prvku, zeleně, retence srážkových vod) pro zlepšení mikroklimatu a vytvoření cyklistické infrastruktury (do práce, školy, za kulturou, rekreace, ad.).

 

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Konice.

K datu 31. 8. 2022
Stáhnout

ÚIŘ9 Lipník nad Bečvou

Integrované řešení podporuje rozvoj malého a středního podnikání, realizaci zázemí pro vzdělávání včetně neformálního vzdělávání, začlenění osob ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností, rozvoj sociálních služeb a rekonstrukci sociálních bytů. Integrované řešení rovněž cílí na revitalizaci historických objektů, parku a knihovny a dále také na propojení území prostřednictvím cyklostezek, realizaci dopravního terminálu včetně zajištění dopravního napojení a zajištění bezpečnosti (zejm. chodců).

 

 

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Lipník nad Bečvou.

K datu 5. 9. 2022
Stáhnout

UIŘ10 Duchovní metropole

Předmětem integrovaného řešení je zpřístupnění a vzájemné propojení památek mezi sebou s cílem vytvořit destinaci cestovního ruchu mezinárodního významu prostřednictvím propojení kulturních památek na ose Olomouc – Kroměříž, na jejichž území se nachází významné památky zapsané na seznamu UNESCO. Celá osa začíná ve Šternberku, prochází přes Olomouc, Dub nad Moravou, Tovačov, Chropyni, Kroměříž a zakončena je na Velehradě. Potenciál výzamných a umělecky hodnotných památek (především církevních) této oblasti však dosud není v cestovním ruchu využit nebo jeho plnému rozvinutí brání právě špatný technický stav památek. Součástí řešení je dále rozvoj udržitelných forem dopravy na této ose vč. dobudování sítě cyklotras a stezek pro pěší, vznik zázemí pro movité kulturní dědictví a infrastruktury cestovního ruchu.

 

 

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Duchovní metropole.

K datu 30. 8. 2022
Stáhnout

UIŘ11 Věda, výzkum, inovace

Navržené řešení vzniká jako systematická dlouhodobá spolupráce Univerzity Palackého (UP), jakožto stěžejního stakeholdera v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Olomoucké aglomeraci s existencí výzkumných pracovišť excelentního výzkumu, Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL), jakožto regionálního výzkumného centra v oblasti zdravotnictví a s ohledem na existenci Národního telemedicínského centra také regionálního lídra v oblasti digitalizace zdravotnictví a Inovačního centra Olomouckého kraje (ICOK), které je zaměřeno na systematickou podporu inovací ve firmách v Olomouckém kraji. Stěžejními oblastmi integrovaného řešení v oblasti vědy, výzkumu a inovací jsou oblasti popsané ve Strategii ITI OA, zejména doménové specializace RIS3 strategie Olomouckého kraje. Integrované řešení navazuje na projekty realizované v období 2014-2020, a to projekt dlouhodobé mezisektorové spolupráce Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl (oblast optika), projekt předaplikačního výzkumu Rozvoj předaplikačního výzkumu v oblasti nano- a biotechnologií (oblast nové materiály) a projekt Centrum inovací a transferu technologií UP (podpora inovací a rozvoje MSP). V rámci integrovaného řešení bude navržena rovněž spolupráce s dalšími subjekty, které umožní v řešeném území systematickou a pozitivní marketingovou propagaci výsledků vědy a výzkumu MSP. Kromě zvýšení aktivit popularizace vědy a výzkumu a zvýšení potenciálních možností zapojení MSP a veřejnosti do spolupráce s UP a FNOL v oblasti výzkumných témat přispějí tyto aktivity rovněž k podpoře cestovního ruchu v daných lokalitách (systém parkování vč. parkování kol) určeného pro návštěvníky popularizačních aktivit v dané lokalitě. Součástí řešení je taktéž plošná revitalizace oblasti za využití moderních postupů a trendů a zvýšení bezpečnosti dopravy díky rozvoji cyklistické infrastruktury.

 

 

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Věda, výzkum, inovace.

K datu 2. 9. 2022
Stáhnout

UIŘ12 Sociálněinovativní metropole

Cílem integrovaného řešení je podpora humanizace stávajících zařízení sociálních služeb, která přispěje ke zvýšení kvality poskytovaných služeb úpravou podmínek a prostředí, zejména s důrazem na aktuální požadavky a přístup k řešení potřeb každého jedince. Komplexní řešení problému bude zahrnovat inovativní přístupy ke zvládnutí aktuálních výzev současného života, zejména pro skupiny obyvatel, které ve společnosti čelí ohrožení.

 

Seznam strategických projektů územního integrovaného řešení Sociálně inovativní metropole

K datu 19. 9. 2022
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge