Integrovaná teritoriální území

Co je ITI?

Integrovaná územní investice (Integrated Territorial Investments – dále jen „ITI“) představuje realizaci integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti/aglomerace, která zahrnuje klíčové investice řešící problémy daného území z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“).

Počet těchto ITI je v ČR vymezen počtem metropolitních oblastí/aglomerací definovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR 21+:

 • pražská-středočeská
 • brněnská
 • ostravská
 • plzeňská
 • hradecko-pardubická
 • ústecko-chomutovská
 • olomoucká
 • karlovarská
 • českobudějovická
 • jihlavská
 • mladoboleslavská
 • liberecká
 • zlínská

Metropolitní oblasti/aglomerace jsou identifikovány jako ty, které mají nejsilnější potenciál růstu. Jejich růst je tedy potřeba podpořit prostřednictvím intervencí do oblastí, které by měly být katalyzátorem dalšího rozvoje, a proto se v rámci ITI předpokládá převážně realizace větších, investičně náročnějších projektů, které mají významný dopad pro řešená území.

Z jakých operačních programů lze projekty financovat?

Financování strategií je řešeno z programů ESIF a jejich povinného kofinancování (integrované strategie ale mohou být doplněny dalšími finančními zdroji). Pro období 2021-2027 lze projekty financovat v rámci vybraných specifických cílů z těchto operačních programů ESIF:

 • Integrovaný regionální operační program (IROP)
 • Program Doprava (OPD)
 • Program Životní prostředí (OPŽP)
 • Program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK)
 • Program Jan Amos Komenský (OP JAK)
 • Program Zaměstnanost plus (OZP+)

Co znamená partnerství na úrovni Olomoucké aglomerace?

Nositelem ITI Olomoucké aglomerace je Statutární město Olomouc. V rámci integrovaných přístupů je uplatněn princip partnerství, tedy zapojení všech relevantních aktérů do strategického plánování a řízení. Na základě principu partnerství se v souladu se zpracovanou Strategií integrují jednotlivé projekty tak, aby realizací ITI jako celku došlo k výraznějšímu kvalitativnímu posunu v rozvoji Olomoucké aglomerace. Třetí úrovní integrovanosti je potom zapojení širšího spektra finančních zdrojů nutných k realizaci stanovených opatření (zejména financování z více operačních programů, případně také zdrojů soukromých či jiných forem financování).

Co je to integrovaná strategie?

Předpokladem pro realizaci ITI je kvalitně zpracovaná integrovaná strategie, tedy dokument, který na základě analýzy pojmenuje problémy a potřeby dané metropolitní oblasti a definuje jejich řešení prostřednictvím konkrétních opatření a aktivit v souladu s cíli a investičními prioritami EU (s ohledem na obsah navržených prioritních os programů ESIF). Z hlediska svého vzniku a struktury se výrazně neliší od jiných strategických plánovacích dokumentů, spíše je doplněna o specifika popsaná v dalších kapitolách.

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge