Tematická integrovaná řešení

TIŘ1 Podpora inovačního podnikání

Cílem integrovaného řešení je podpořit inovační podnikání v OA. Realizace integrovaného řešení napomůže ke vzniku a růstu vysoce inovačních společností využívajících výsledky vědy a výzkumu. Dále povede k inovacím realizovaným ve městech, obcích, nevládnímu neziskovému sektoru, vzdělávacích a výzkumných organizacích. Finanční podpora tohoto IŘ akceleruje přenos inovativních řešení z excelentního základního výzkumu do praxe. Realizace projektů IŘ zároveň přispěje k rozvoji aplikačního potenciálu VO v aglomeraci a k vyšší provázanosti celého inovačního řetězce v OA. Globálním cílem integrovaného řešení je rozvoj inovačního ekosystému v zájmovém území, v regionu ITI Olomoucké aglomerace.

TIŘ2 Excelence v oboru optika

Integrované řešení přináší komplexní rozvoj spočívající ve vybudování a realizaci výzkumně základního a aplikovanho výzkumu v oblasti optiky a automobilového průmyslu. IŘ řeší potřebu vývoje nových technologií s vysokou přidanou hodnotou a uplatnitelností v praxi společně s rozvojem infrastrukturní základny VaVaI. IŘ je specificky zaměřeno na rozvoj vysoce perspektivních oborů, jež nabídnou nové příležitosti k rozvoji a růstu znalostní ekonomiky v oboru optiky a automobilového průmyslu v OA. Optika a automobilový průmysl jsou identifikovány jako jedny z klíčových specializací v krajské RIS3 strategii a dlouhodobě patří ke strategickým směrům výzkumu OA. Kromě rozvoje výzkumné infrastruktury bude realizován vysoce specializovaný výzkum, jehož výsledky budou formou transferu technologií nabízené k uvedení do praxe. Realizace IŘ nabízí silný aplikační potenciál, jenž může výrazně přispět k navýšení konkurenceschopnosti OA v globální znalostní ekonomice.

TIŘ3 Excelence v oboru telemedicína

Realizací IŘ dojde k využití získaných poznatků pro oblast technologického vývoje digitálních a ICT technologií pro zdravotnictví, telemedicíny, eHealth apod. Realizace IŘ přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel k řešení velkých společenských témat. Jeho realizaci zároveň dojde k rozvoji aplikačního potenciálu výzkumných organizací Olomoucké aglomerace (např.: UP, FNOL) – dopracování výsledků VaV, rozšíření spolupráce s aplikační sférou, spolupráce subjektů z různých oborů (IT, zdravotnictví, technologie apod.), získání zpětné vazby a upřesnění potřeb trhu. Zároveň dojde k vyšší provázanosti celého inovačního řetězce v rámci Olomoucké aglomerace.

TIŘ4 Digitální aglomerace - Rozvoj ICT v olomoucké aglomeraci

IŘ DigOA cílí na vyvážený rozvoj území Olomoucké aglomerace, zvýšení její konkurenceschopnosti a atraktivity. Projekty zařazené do integrovaného řešení DigOA směřují do širokého konceptu Smart regionu (digitalizace a e-Govermentu). Hlavním cílem IŘ je podpora rychlejšího růstu znalostní ekonomiky pokročilým řešením územních problémů a vytvořením nových subjektů a pracovních míst v IT založeného na spolupráci veřejného, soukromého a akademického sektoru a územních partnerů, a to při zachování vysoké kvality života a dostupnosti kvalitních veřejných služeb a zajištění spolehlivého výkonu přenesené působnosti státní správy a samosprávy. Vysoce pozitivní dopad IŘ bude na uplatnění výsledků VaV v IT produktech (výrobcích, programech, řešeních, službách), výrazně vyšší intenzita spolupráce výzkumného a aplikačního sektoru a zaměstnání mladých talentovaných lidí nebo jejich migrace do OA. Splnění cílů IŘ zvýší konkurenceschopnost OA, a to zejména v odvětvích IT a územního rozhodování. V neposlední řade do IŘ patří také podpora podnikového VaV v oblasti vývoje SW jako dynamického odvětví Olomoucké aglomerace.

TIŘ5 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v aglomeraci

Integrované řešení směřuje ke komplexnímu zlepšení podmínek pro vzdělávání v Olomoucké aglomeraci. Bude zkvalitňována infrastruktura pro předškolní, základní, celoživotní a volnočasové vzdělávání a navazující infrastruktura pro sport a volný čas. Budou podporovány klíčové kompetence žáků uplatnitelné v budoucnu na trhu práce, jako je technické, jazykové nebo digitální vzdělávání. Zlepšována bude konektivita škol a reagováno bude rovněž na nedostatek pohybových aktivit souvisejících s pandemií Covid-19. Opatření povedou ke zlepšení podmínek pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a k sociálnímu začleňování dětí a žáků ze sociálně problematičtějšího prostředí. Opatření budou provázána na Místní akční plány rozvoje vzdělávání, přispěje ke zlepšení podmínek pro pracovníky ve školství a rovněž přispějí k návratu rodičů předškolních dětí do zaměstnání. Podporováno bude rovněž celoživotní a odborné vzdělávání s cílem zvýšit uplatnitelnost zaměstnanců na dynamicky se vyvíjejícím trhu práce. Současně IŘ řeší problematiku zaměstnanosti v přímé návaznosti na zmíněné potřeby trhu práce napříč celým územím aglomerace.

TIŘ6 Sociálně citlivá aglomerace

Integrované řešení spočívá v podpoře 2 klíčových aktivit sociálních služeb: oblast sociálního vyloučení, boje s chudobou a řešení bezdomovectví a reforma psychiatrické péče a sociální služby pro lidi s duševním onemocněním. Realizací projektů spadajících do tohoto integrovaného řešení dojde ke zkvalitnění nabízených služeb pro tuto cílovou skupinu a plošně k zvýšení kvality života v aglomeraci.

TIŘ7 Zelená aglomerace

Integrované řešení směřuje k realizaci adaptačních a mitigačních opatření v souvislosti s klimatickými změnami. Prostřednictvím tohoto integrovaného řešení dojde k rozvoji modrozelené infrastruktury jak v intravilánu, tak ve volné krajině v podobě budování či obnovy veřejné zeleně, zvýšení retence povrchů, realizace zelených střech a stěn, revitalizace vodních toků, využití šedé vody, apod. Rovněž realizace energetických úspor (zateplování, energetický management a další) a efektivní odpadové hospodářství podporuje udržitelný rozvoj území i společnosti, účinné využívání přírodních zdrojů, je ekonomicky efektivní a vede ke snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů do ovzduší. Díky realizaci tohoto integrovaného řešení dojde k posílení ekosystémových funkcí a propojení ochrany životního prostředí, bezpečnosti, rekreačních, ekonomických a vzdělávacích funkcí, regulaci záplav a sucha, environmentálního vědomí obyvatel a další. Díky tomu bude pozitivní dopad širší než při realizaci pouze dílčích projektů.

TIŘ8 Kulturní a atraktivní aglomerace

Integrované řešení směřuje k rekonstrukci, lepšímu využití a zatraktivnění kulturních památek v aglomeraci a zdůraznění hlavních historických a památkových hodnot na území Olomoucké aglomerace. Pozornost bude rovněž věnována významným paměťovým institucím, jako jsou muzea a knihovny, které přispívají ke zprostředkování historických, kulturních a dalších hodnot a rovněž přispívají k atraktivitě cestovního ruchu v aglomeraci. Opatření tedy synergicky povedou jak ke zlepšení současného stavu kulturních památek a paměťových institucí, tak k jejich efektivnějšímu využití a ke zvýšení jejich atraktivity z hlediska cestovního ruchu. Podporováno bude rovněž vzdělávání ve vazbě na tyto objekty, tj. především v oblasti historických a přírodních věd.

TIŘ9 Čistá, moderní a udržitelná mobilita

Integrované řešení směřuje ke komplexní a vzájemně provázané podpoře udržitelných forem dopravy v Olomoucké aglomeraci. Hlavní opatření budou vycházet z Plánů udržitelné městské mobility největších měst v aglomeraci (Olomouc, Přerov, Prostějov a Hranice) a budou doplněna vzájemně provázanými lokálními opatřeními, tj. především sítí cyklistických stezek. Díky realizaci tohoto integrovaného řešení dojde k lepšímu napojení obcí aglomerace na páteřní cyklistickou síť, čímž dojde ke zlepšení podmínek pro dojížďku do zaměstnání ke klíčovým zaměstnavatelům. Komplexně bude řešen rozvoj veřejné hromadné dopravy pořízením nových vozidel a navazující infrastruktury (plnící stanice, tramvajové trati) a budováním dopravních terminálů pro lepší provazbu jednotlivých druhů dopravy. Posilováno bude rovněž inteligentní řízení dopravy a bezpečnost v dopravě. Opatření jsou vzájemně provázaná a synergickým efektem bude vyšší konkurenceschopnost ekologických forem dopravy v aglomeraci, snížení hluku a emisí, snížení spotřeby paliva a vypouštěného množství skleníkových plynů.

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge