Operační programy

Integrovaný regionální operační program 2021-2027

Integrovaný regionální operační program pokračuje i v novém programovém období 2021 – 2027. Návrh programového dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu najdete zde.

Priorita 1 – Zlepšení výkonu veřejné správy

Specifický cíl 1.1: Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády

Podporované aktivity:

 • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy (eHealth)
 • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace Publikace dat veřejné správy jako OpenData
 • Vytvoření eGovernment cloud
 • Kybernetická bezpečnost (realizace technických bezpečnostních opatření podle § 5 odst. 3 zákona o kybernetické bezpečnosti a mezinárodních standardů a norem v oblasti bezpečnosti informací.)
 • Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity
 • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace)
 • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy

Typy příjemců:

organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, státní podniky

Priorita 2 – Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochrana obyvatelstva

Specifický cíl 2.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility

Podporované aktivity:

 • Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu
 • Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu
 • Telematika pro veřejnou dopravu
 • Multimodální osobní doprava ve městech a obcích
 • Bezpečnost v dopravě (s primární vazbou na pěší dopravu)
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Typy příjemců

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo dopravy ČR, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Specifický cíl 2.2: Posílení ochrany přírody, biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a snížení znečištění

Podporované aktivity

 • Revitalizace veřejných prostranství

staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, městské třídy a uliční prostory, na sídlištích, na návsích), včetně modernizace technické infrastruktury v řešených veřejných prostranstvích

  • realizace zelené infrastruktury a souvisejících opatření nezbytných pro její rozvoj a pro zlepšení kvality veřejných prostranství (např. povrchy a podloží veřejných prostranství umožňující lepší zasakování srážkové vody, retenční a akumulační nádrže, prokořeňovací buňky stromů, výsadba vegetace, průlehy, vodní prvky, vodní plochy, městský mobiliář, herní prvky, dětská a workoutová hřiště, veřejné osvětlení, veřejné toalety);
  • revitalizace nevyužívaných ploch, kde budou budována veřejná prostranství a zelená infrastruktura.

Typy příjemců

Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, veřejné a státní vysoké školy, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce.

Priorita 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Specifický cíl 4.1: Zlepšení přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje infrastruktury

 • Mateřské školy
  • zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ;
  • zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (např. formou změny vnitřního uspořádání výukových prostor v MŠ, aby mohlo dojít k postupnému snižování počtu dětí ve třídě a tím ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání, zajištění kapacit MŠ s ohledem na hygienické požadavky, modernizace hygienického zázemí MŠ, zajištění bezbariérovosti, úprava zázemí a venkovních prostor MŠ).
 • Základní školy
  • podpora vybudování a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
  • budování vnitřní konektivity škol;
  • budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
  • doplňková aktivita: vybudování zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny); budování zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety); vytvoření vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.
 • Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení
  • podpora vybudování a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení, např. pro střediska volného času, domy dětí a mládeže, vyjma škol zapsaných ve školském rejstříku.

Typy příjemců

školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, nestátní neziskové organizace, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Specifický cíl 4.2: Posílení sociálně-ekonomické integrace marginalizovaných komunit, migrantů a znevýhodněných skupin pomocí integrovaných opatření včetně bydlení a sociálních služeb

Podporované aktivity

 • Aktivita infrastruktura sociálních služeb.
 • Aktivita deinstitucionalizace sociálních služeb.
 • Aktivita sociální bydlení.

Typy příjemců

 • Aktivity infrastruktura sociálních služeb a deinstitucionalizace sociálních služeb: nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace.
 • Aktivita sociální bydlení: obce, kraje, církve, církevní organizace, nestátní neziskové organizace, které minimálně 5 let bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě poskytovaly sociální služby podle zákona o sociálních službách.

Specifický cíl 4.4: Posílení role kultury a cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a v sociálních inovacích

Podporované aktivity

 • Revitalizace a vybavení pro činnost památek přispívající k ochraně kulturního dědictví
 • Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí a knihoven
 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu

Typy příjemců

 • Aktivita památky: vlastníci památek, subjekty s právem hospodaření
 • Aktivita muzea: kraje a jimi zřizované a zakládané organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, obce a jimi zřizované a zakládané organizace
 • Aktivita knihovny: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, Národní knihovna České republiky
 • Aktivita veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu: obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, nestátní neziskové organizace činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podnik.

Kontaktní osoba

Bc. Petr Kolář (vzdělávání, památky)

Operační program Životní prostředí 2021–2027

Operační program Životní prostředí bude pokračovat i v novém programovém období 2021 – 2021. Návrh programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí najdete zde.

Specifický cíl 1.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti

Podporované aktivity

 • snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury,
 • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie,
 • výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy

jako doprovodné aktivity podporovány

 • zlepšení kvality vnitřního prostředí budov,
 • zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu

Specifický cíl 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Podporované aktivity

 • výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy,
 • výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru
 • výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů na tuhá paliva a pořizování domovních předávacích stanic

Specifický cíl 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám

Podporované aktivity

 • tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně intravilánu;
 • tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi;
 • úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability;
 • zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně;
 • odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině;
 • realizace protipovodňových opatření, zejména zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a zakládání povodňových parků; obnovení, výstavba a rekonstrukce, modernizace, případně změna využití vodních děl nebo rušení vodních děl a příčných staveb za účelem zvýšení povodňové ochrany;
 • realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod;
 • zpracování studií a plánů (studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán
 • územního systému ekologické stability);
 • podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů, zpracování analýzy odtokových poměrů (podklady pro přípravu plánů pro zvládání povodňových rizik, pro stanovování záplavových území a pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní, studie odtokových poměrů včetně návrhu možných opatření);
 • podpora povodňové operativy, zvyšování kapacit pro reakce obcí na povodně technickými prostředky, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku, zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi;
 • monitoring a rebilance dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod pro obce v krystaliniku Českého masivu.

V oblasti sesuvů půdy a skalních řícení bude podporována zejména:

 • obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.

V oblasti zvyšování povědomí o změně klimatu budou podporovány zejména:

 • investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center

Specifický cíl 1. 5 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Podporované aktivity

V oblasti prevence vzniku odpadů budou podporovány zejména:

 • kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů,
 • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků, podpora prevence vzniku odpadu,
 • budování infrastruktury potravinových bank,
 • podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

V oblasti materiálového a energetického využití odpadů bude podporována zejména:

 • výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT („Pay-as-You-Throw“),
 • podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci ostatních odpadů,
 • budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod, včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů,
 • budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů,
 • budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady.
Kontaktní osoba 

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D. (mobilita, životní prostředí)

Operační program Doprava 2021-2027

Operační program Doprava bude pokračovat i v novém programovém období 2021 – 2027. Návrh programového dokumentu Operačního programu Doprava najdete zde.

Specifický cíl – Rozvoj udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility

Podporované aktivity

 • ITS:
  • rozvoje systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy;
  • kompatibility systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni;
  • implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových dat, včetně řešení přenosu dat;
  • pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům;

Specifický cíl – Podpora udržitelné multimodální městské mobility

Podporované aktivity

Plánované intervence v oblasti nízkoemisní a bezemisní mobility v městských oblastech budou zaměřeny především na rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva (vodík, LNG) a to zejména na infrastrukturu veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic.

Předmětem rozvoje tratí je převedení nejzatíženějších autobusových linek do elektrické trakce a dokončení dlouhodobě připravovaných tratí do lokalit s vysokou hustotou osídlení. Vyšším využíváním stávající infrastruktury tramvajového a trolejbusového provozu lze kromě zlepšení životního prostředí a úspor energií dosáhnout i snížení jednotkových nákladů drážní dopravy.

Bude podpořena jak výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí (v hl. městě Praze i metra), tak modernizace a rekonstrukce tratí stávajících. Podporováno bude rovněž technické zázemí městské drážní dopravy, tedy vozovny a měnírny. Všechny intervence budou směřovat k zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy v elektrické trakci na úkor individuální automobilové dopravy (vzhledem k vysokému podílu městské hromadné dopravy na dopravních výkonech v mnoha českých městech lze v některých případech připustit i zabránění odlivu cestujících z veřejné hromadné dopravy).

Jádrem intervencí budou projekty zaměřené na výstavbu nových tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na propojení dosud nenapojených částí města s centry měst.

Doplňkově mohou být podpořeny rovněž následující typy projektů: komplexní rekonstrukce/modernizace tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit městské drážní dopravy; výstavba a rekonstrukce/modernizace technického zázemí městské drážní dopravy, přičemž podporovány budou pouze projekty s přímým dopadem na uživatele městské drážní dopravy (cestující).

Kontaktní osoba

Operační program Jan Amos Komenský 2021-2027

Na Operační program Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV) 2014 – 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) 2021 – 2027. Návrh programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský najdete zde.

Priorita 1 – Výzkum a vývoj

SC 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Podporovaná budou témata se zaměřením na dlouhodobou mezisektorovou spolupráci.

Parametry strategického projektu Olomoucké aglomerace:

 • Spolupráce mezi výzkumnou organizací a subjektem aplikační sféry (tedy podnikem, ale i dalšími subjekty aplikujícími výsledků výzkumu).
 • Aktivity zaměřené na společný výzkum s potenciálem aplikovatelnosti do praxe, dlouhodobá spolupráce na orientaci výzkumu realizovaném výzkumnou organizací, vzájemné mobility pracovníků atp.
 • Nebudou podporovány nové stavby, umožněny budou stavební výdaje pouze v souvislosti s instalací potřebné infrastruktury.
 • Příjemce bude výzkumná organizace, povinně partnerem minimálně jeden subjekt aplikační sféry, další partneři fakultativně.
 • Povinný soulad s krajskou RIS3 Olomouckého kraje.

Kontaktní osoba

Bc. Ondřej Lakomý (výzkum a vývoj, podnikání, zaměstnanost)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021–2027

Na Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014 – 2020 v průběhu roku 2021 naváže Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021 – 2027. Návrh programového dokumentu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost najdete zde.

Priorita 1 – Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace

Specifický cíl 1.1 – Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

V rámci SC tak budou podporovány zejména následující aktivity:

 • Budování a rozvoj infrastruktury pro VaI, testování a ověřování technologií v podnikatelském sektoru

Podpora otevřené infrastruktury pro VaI umožňující otevřený přístup podnikům za účelem testování a ověřování nových technologií a konceptů. Podpora tak bude zaměřena na rozvoj technologických center72, která budou poskytovat specializované služby pro MSP, vč. začínajících podniků, zaměřené zejména na zavádění nových inovačních řešení, pokročilých technologií, kreativních inovací, nových řešení v oblasti NUT, ochranu duševního vlastnictví či zvýšení dovedností a kompetencí v těchto oblastech. Záměrem je doplnit chybějící podpůrnou VaI infrastrukturu ve vazbě na potřeby společnosti a globální trendy, jako jsou klimatické změny, znečištění životního prostředí, zrychlování technologických změn a perspektivní technologie (např. ICT, kosmické aktivity, autonomní řízení, biotechnologie a nanotechnologie apod.). Zároveň i podpořit rozvoj tzv. testbedů, či Center pro digitální inovace, v rámci nichž podniky získají přístup ke komplexním podpůrným službám souvisejícím se zaváděním nových technologií včetně strategického poradenství v oblasti financování, nových trhů a podnikatelských modelů či nových příležitostí pro spolupráci v oblasti digitální transformace a využívání digitálních technologií. Podporována dále mohou být i otevřená podniková centra VaV.

Operační program Zaměstnanost plus 2021–2027

Operační program Zaměstnanost plus je nástupcem Operačního programu Zaměstnanost. Návrh programového dokumentu Operačního programu Zaměstnanost plus najdete zde.

Priorita 1 Budoucnost práce

Specifický cíl 1.1: a) zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporou samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky

Podporované aktivity:

 • Podpora vzdělávání
  • Podpora dalšího vzdělávání posilujícího postavení osob na trhu práce, tj. zejména zvyšování, rozšiřování nebo prohlubování dosavadní kvalifikace, a to jak ve specifických, tak obecných dovednostech (včetně měkkých);
  • Opatření podporující návrat do vzdělávání, nebo vedoucí k rozvoji základních kompetencí (např. finanční, numerické, čtenářské a občanské gramotnosti a rozvoji digitálních kompetencí) a další podobná opatření cílící na podporu zlepšování dovedností a zvyšování
   kvalifikace.
 • Poradenské a informační činnosti
  • Individuální poradenství pro znevýhodněné skupiny na trhu práce – zavedení případového managementu (case managementu) jako služby, která je šitá na míru potřebám daného klienta, podpora v adaptaci u zprostředkovaného zaměstnání, profilování klientů služeb zaměstnanosti založené na míře znevýhodnění a diagnostice klienta jako předstupeň dalších aktivit směřujících k integraci na trhu práce;
  • Realizace individualizovaného poradenství odpovídajícího potřebám osob s cílem dlouhodobé integrace na trh práce, včetně poradenství k dalšímu vzdělávání, kariérového poradenství či poradenství k volbě povolání ve spolupráci se školami (pro poslední ročníky škol), a to mj. s důrazem na nediskriminaci a potírání stereotypů nebo na přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku;
  • Poradenství zaměřené na prevenci předlužení, dluhové poradenství a další podpůrné sociální a doprovodné aktivity specializované s ohledem na znevýhodnění cílové skupiny a umožňující začlenění podpořených osob na trh práce a jejich samostatnost;
  • Informační činnosti na podporu zapojení zaměstnavatelů do pracovní integrace cílových skupin.
 • Motivační aktivity
  • Aktivizační činnosti vedoucí k posílení účasti na dalším profesním vzdělávání;
  • Podpora specificky znevýhodněných zaměstnanců na trhu práce jako prevence nezaměstnanosti nejzranitelnějších skupin, včetně podpory motivace zaměstnavatele zachovat pracovní poměr ohroženého zaměstnance a zapojit ho do řešení jeho osobní situace ovlivňující pracovní výkonnost, resp. další setrvání v zaměstnání. Podpora aktivit vedoucích k získání udržitelného a vhodného zaměstnání;
  • Podpora flexibilních forem zaměstnání jako způsobu vytváření podmínek zejména pro uplatnění žen, mladých lidí, starších osob a dalších osob znevýhodněných na trhu práce, které nevedou k prekarizaci práce;
  • Podpora uplatnění znevýhodněných osob na trhu práce odpovídající charakteru jejich znevýhodnění a kombinující různé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti – například dotovaná pracovní místa, aktivizační a motivační opatření, podporu dalšího vzdělávání a rekvalifikace, koučink či mentoring, pracovní trénink, odborné praxe nebo stáže, včetně zahraničních stáží a související komplexní podpory pro znevýhodněné mladé lidi (ALMA), a další formy podpory znevýhodněných osob, včetně reflektování konceptu prostupného zaměstnávání, včetně podpory zahájení samostatně výdělečné činnosti; Podpora vytváření nových pracovních míst nebo míst vyhrazených pro určitou skupinu osob náležejících k ohroženým skupinám na trhu práce, včetně podpory začínajících OSVČ z řad uchazečů o zaměstnání či jiných skupin osob znevýhodněných na trhu práce, které nevedou k prekarizaci práce, podpora umístění na uvolněná pracovní místa (např. po odchodu do důchodu);
  • Zprostředkování zaměstnání – realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o práci uchází včetně podpory mezinárodní pracovní mobility prostřednictvím sítě EURES; dále s vyhledáváním zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly; poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí, sdílené zprostředkování zaměstnání prostřednictvím agentur práce;
  • Zajištění dostupnosti služeb pro cizince a osoby s migrační zkušeností hledající práci či mající zájem o zprostředkování zaměstnání a nástroje APZ, včetně specifických služeb (například rekvalifikací pro tuto cílovou skupinu, kurzů českého jazyka, pomoci při ověřování kvalifikace, zajištění tlumočení apod.);
  • Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v souladu s aktuálními potřebami trhu práce (např. vznikem a zánikem některých povolání a profesí v souvislosti např. s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku, digitalizací a stárnutím společnosti), včetně podpory principů sociální ekonomiky.

Doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce
– s cílem usnadnění přístupu cílových skupin k hlavní formě podpory v tomto specifickém cíli – zejména podpora zapracování, dopravy, ubytování a stravování účastníků, péče o závislé osoby, dále podpora regionální pracovní mobility formou opatření nebo příspěvkem na dojíždění (příspěvek na podporu regionální mobility pro osoby evidované na ÚP ČR, kteří splňují podmínky stanovené ÚP ČR) pro vznik a udržení pracovních míst v nejmenších sídlech, zejména tam, kde je velká vyjížďka za prací. Tyto aktivity jsou dostupné podpořeným osobám pouze po dobu jejich účasti na projektu, resp. po dobu trvání hlavní formy podpory v rámci projektu.

Priorita 2 Sociální začleňování

Specifický cíl 2.1: h) posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

Podporované aktivity:

 • Podpora sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a služeb na sociálně zdravotním pomezí se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti; podpora služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora služeb komunitního charakteru;
 • Rozvoj aktivit, včetně vzdělávání a poradenství, na podporu neformální péče (tj. péče poskytované v rámci rodin nebo komunit osobami blízkými nebo jinými) a sdílené péče (tj. kombinace péče poskytované profesionálními poskytovateli a neformálními pečovateli);
 • Podpora výkonu a rozvoje sociální práce jako aktivity zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám osob, rodinám či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí;
 • Podpora sociální práce zaměřené na rodiny s dětmi s důrazem na potřeby dítěte, dalších služeb a aktivit (poradenství, motivačních programů na podporu rodičovských kompetencí, k předškolnímu a školnímu vzdělávání, multidisciplinární spolupráce apod.) za účelem prevence a řešení předčasných odchodů dětí ze vzdělávání;
 • Podpora specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách;
 • Podpora sociálního bydlení, podpora dostupného a udržitelného bydlení, podpora sociální práce v oblasti bydlení, podpora nástrojů prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení, podpora při zabydlování, udržení si bydlení, podpora rozvoje programů housing led a housing first pro znevýhodněné skupiny osob, propojení jednotlivých nástrojů, které vedou k předcházení ztráty bydlení či jejímu řešení; podpora programů právní, numerické a finanční gramotnosti, programů prevence a řešení zadluženosti a předluženosti jednotlivců a domácností (včetně poradenství);
 • Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy na získávání základních sociálních a profesních dovedností, digitální gramotnosti apod.;
 • Podpora využívání asistivních technologií při řešení situace osob ocitajících se v sociálně nepříznivých situacích s cílem jejich sociálního začleňování a návratu či udržení na trhu práce;
 • Programy prevence rizikových společenských jevů a prevence kriminality; programy pro osoby opouštějící zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, pro osoby ve výkonu trestu, probační a resocializační programy;
 • Aktivity přispívající k boji s diskriminací, například vzdělávací aktivity pro pracovníky a další osvětové aktivity zaměřené na destigmatizaci cílové skupiny, na informování o příčinách, formách diskriminace a způsobech prevence a odstraňování diskriminace, poskytování
  poradenství cílovým skupinám týkající se nediskriminace a rozvoj různých forem služeb pro oběti diskriminace;
 • Programy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, programy podpory transformace systému péče o ohrožené děti ve smyslu rozvoje nástrojů k včasné pomoci rodinám za účelem zabránění odebrání dítěte z péče vlastních rodičů a jejich umístění do náhradní péče, programy zaměřené na rozvoj a profesionalizaci náhradní rodinné péče, programy na podporu aktivní účasti dětí a dospívajících mladých lidí při rozhodování o záležitostech, které se jich týkají, podpora osob opouštějících zařízení ústavní péče či náhradní rodinnou péči;
 • Programy pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách a nelátkových závislostech (včetně podpory adiktologických služeb) s výjimkou programů primární prevence;
 • Programy pro osoby s duševním onemocněním;
 • Programy na podporu obětí násilí (včetně obětí domácího a genderově podmíněného násilí) a pomoc násilným osobám;
 • Programy na podporu integrace cizinců;
 • Podpora v oblasti sociálního podnikání: vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, podpora startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků;
 • Podpora činnosti místních aktérů ve venkovském prostoru při řešení lokálních problémů a potřeb osob zejména formou komunitní (sociální) práce a komunitních aktivit, realizace inovativních nápadů a přístupů, aktivizace, vzájemné spolupráce, posilování participativních metod práce postavených na aktivním zapojování lidí (členů komunit) žijících v dané obci/lokalitě do procesu plánování, realizace a vyhodnocování dílčích intervencí.

Kontaktní osoba

Bc. Ondřej Lakomý (výzkum a vývoj, podnikání, zaměstnanost)
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge