Řídicí struktura

Řídicí výbor a pracovní skupiny ŘV ITI OA 2021-2027:

Kliknutím na schéma zobrazíte detaily k vybrané pracovní skupině nebo řídicímu výboru.

Řídicí výbor ITI Olomoucké aglomerace

Členové s hlasovacím právem

 • Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, primátor statutárního města Olomouce
 • Ing. Otakar Štěpán Bačák, náměstek primátora SMOL
 • Ing. arch. Tomáš Pejpek, náměstek primátora SMOL
 • Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora SMOl
 • Mgr. Matouš Pelikán, člen zastupitelstva Olomouce
 • Mgr. František Jura, primátor statutárního města Prostějova
 • Ing. Jiří Rozehnal, 2. náměstek primátora statutárního města Prostějova
 • Ing. Petr Vrána, primátor statutárního města Přerova
 • Ing. Tomáš Navrátil, náměstek primátora města Přerova
 • Mgr. Ivo Slavotínek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
 • Mgr. Dalibor Horák, náměstek hejtmana, radní města Uničova
 • Bc. Daniel Vitonský, starosta města Hranic
 • prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci
 • JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, prorektor pro strategii a vnější vztahy UP a statutární zástupce rektora
 • Ing. Jiří Rudolf, předseda Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje
 • Helena Chalánková, ředitelka okresní hospodářské komory V Prostějově
 • Ing. Jaroslav Michalík, předseda představenstva DPMO, a.s.
 • Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR
 • Ing. Michal Servus, ředitel regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR
 • Ing. Stanislav Orság, starosta města Šternberk
 • Viktor Kohout, starosta města Litovel
 • Mgr. Ondřej Vlček, místostarosta města Lipník nad Bečvou
 • Ing. Michal Obrusník, starosta města Konice
 • Ing. Petr Lysek, uvolněný člen Rady Olomouckého kraje

Členové v roli hosta

 • Mgr. Bc. Štěpán Sittek, Arcibiskupství Olomouc

Pracovní skupina 1: VZDĚLÁVÁNÍ

Instituce Člen  Náhradník 
St. m. Olomouc PhDr. Hana Fantová, vedoucí odboru školství, Bc. Jaroslava Večeřová, vedoucí oddělení platových záležitostí školství
St. m. Prostějov Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS Bc. Miloš Sklenka, náměstek primátora
St. m. Přerov Mgr. Petr Kouba, člen Rady města Přerova Mgr. Petr Hrbek, vedoucí oddělení školství a mládeže (odbor sociálních věcí a školství)
město Šternberk Mgr. Jana Kameníčková, referent odboru školství, personalistiky a kultury Mgr. Irena Černocká, vedoucí odboru školství, personalistiky a kultury
KÚOK Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA, vedoucí Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje
UPOL doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA – vedoucí Oddělení strategie a kvality UP JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, prorektor pro strategii a vnější vztahy
Národní pedagogický institut Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. – vedoucí krajského pracoviště NPI v Olomouci Mgr. Jakub Marinov -zástupce vedoucího krajského pracoviště NPI v Olomouci
Zástupce za podnikatelský sektor  – OHK Andrea Hošťálková, ředitelka OHK Přerov, Helena Chalánková, ředitelka OHK Prostějov

Jitka Janečková, pakt zaměstnanosti OK

Pracovní skupina 2: SOCIÁLNÍ OBLAST A ZAMĚSTNANOST

Instituce Člen  Náhradník
St. m. Olomouc Mgr. Bc. Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí JUDr. Hynek Pečinka, zástupce vedoucího odboru sociálních věcí
St. m. Prostějov Mgr. Bc. Marcela Vejmělková, vedoucí OSV Marcela Župková, náměstkyně primátora
St. m. Přerov JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
město Lipník nad Bečvou Mgr. et Mgr. Ondřej Vlček, místostarosta města Lipník nad Bečvou
KÚOK Mgr. Bc. Zbyněk Vočka, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje,
PS Sociální oblast RSK PhDr. Petr Prinz, ředitel Charity Olomouc, zástupce Pracovní skupiny Sociální oblast RSK OK,
Úřad práce České republiky  Ing. Jiří Šabata, ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Olomouc Ing. Bořivoj Novotný, ředitel Odboru zaměstnanosti a EU
Pakt zaměstnanosti Mgr. Jitka Janečková Moťková, ředitelka PZOK
Czechinvest Ing. Pavlína Slepičková, regionální manažerka Ing. Veronika Pudelová Voltnerová, ředitelka regionální kanceláře
Okresní hospodářská komora Helena Chalánková, ředitelka OHK Helena Chalánková, ředitelka OHK Prostějov

Jitka Janečková, pakt zaměstnanosti OK

Pracovní skupina 3: VĚDA A VÝZKUM

Instituce Člen Náhradník 
St. m. Olomouc Ing. Zdeněk Bogoč, vedoucí odboru strategie a řízení Mgr. Dušan Struna, odbor strategie a řízení, vedoucí oddělení strategického rozvoje
St. m. Prostějov Mgr. Petr Ivánek, vedoucí OŠKS MMPV Bc. Miloš Sklenka, náměstek primátora
St. m. Přerov Mgr. Jakub Navařík, Ph.D., člen Rady města Přerova Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
Okresní hospodářská komora Jitka Janečková, ředitelka KHK OK Helena Chalánková, ředitelka OHK Prostějov

Andrea Hošťálková, ředitelka OHK Přerov

KÚOK Ing. Radek Dosoudil, vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Olomouckého kraje
UPOL doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA – vedoucí Oddělení strategie a kvality UP JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, prorektor pro strategii a vnější vztahy
Czechinvest Ing. Veronika Pudelová Voltnerová, ředitelka regionální kanceláře Ing. Pavlína Slepičková, regionální manažerka
RIS3 Manažer (ICOK) Mgr. Tomáš Dostál, ředitel ICOK Jana Filipová, RIS3 developerka
Česká konference rektorů JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA, prorektor pro strategii a vnější vztahy UP Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA, vedoucí Oddělení strategie a kvality UP
Rada vysokých škol doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D.

Pracovní skupina 4: MOBILITA

Instituce Člen  Náhradník
St. m. Olomouc Ing. Martin Luňáček, odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta Ing. Monika Růžičková, odbor strategie a řízení, útvar hlavního architekta
St. m. Prostějov Ing. Petr Brückner, vedoucí ORI Mgr. Jiří Pospíšil, náměstek primátora
St. m. Přerov Ing. Tomáš Navrátil, náměstek primátora Ing. Pavel Gala, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje
město Litovel Mgr. Lubomír Broza, místostarosta Litovel
KÚOK Mgr. František Pěruška, vedoucí Oddělení silničního hospodářství na Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje  

 

KIDSOK Ing. Kateřina Suchánková, MBA, ředitelka
DPMO Ing. Zatloukal Pavel
Cyklokoordinátor Ing. Jaroslav Martinek Ing. Stanislav Losert
město Konice Ing. Michal Obrusník, starosta Ing. Dušan Opletal, tajemník MěÚ Konice

Pracovní skupina 5: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Instituce Člen Náhradník
St. m. Olomouc RNDr. Jana Matzenauerová, vedoucí odboru městské zeleně a odpadového hospodářství Mgr. Petr Swaczyna, vedoucí oddělení odpadového hospodářství
St. m. Prostějov Ing. Martina Cetkovská, vedoucí OŽP Marcela Župková, náměstkyně primátora
St. m. Přerov Ing. Miroslav Dohnal, náměstek primátora RNDr. Pavel Juliš, vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
město Konice Ing. Michal Obrusník, starosta Ing. Dušan Opletal, tajemník MěÚ Konice
město Hranice Bc. Alena Macháčková, vedoucí Odboru kanceláře starosty  

Bc. Daniel Vitonský, starosta města Hranic

 

KÚOK Bc. Ing. Renata Honzáková, vedoucí Oddělení ochrany přírody na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje
TSMO / Odpady Ol. kraje Michal Kollár, provozně-technický náměstek TSMO Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva, ředitel TSMO,
AOPK RNDr. Magda Matoušová, vedoucí oddělení Oddělení péče o přírodu a krajinu Mgr. Michaela Hodulíková, ekolog -Oddělení péče o přírodu a krajinu

Pracovní skupina 6: CESTOVNÍ RUCH

Instituce Člen  Náhradník
St. m. Olomouc Ing. arch. Jana Křenková, odbor strategie a řízení, vedoucí útvaru hlavního architekta Mgr. Karin Vykydalová, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
St. m. Prostějov Ing. Petra Meisselová, vedoucí OKP Ing. Milada Sokolová, I. náměstkyně primátora
St. m. Přerov Mgr. Lada Galová, členka Rady města Přerova

 

Ing. Pavla Roubalíková, referentka cestovního ruchu na oddělení komunikace a vnějších vztahů (Kancelář primátora)
Uničov Bc. Jiří Urbášek, DiS, zástupce vedoucí odboru kultura, cestovní ruch, sport, tělovýchova, propagace města
KÚOK Ing. Petr Flora, vedoucí Odboru sportu, kultury a památkové péče Kraj. úřadu Ol. kraj
Zástupce církve Mgr. Štěpán Sittek, projektový konzultant Ing. Veronika Škutová, projektová manažerka
NPÚ ÚOP v Olomouci Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitel NPÚ ÚOP OL
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu Mgr. Djamila Bekhedda, ředitelka Jan Machovský
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge