Integrovaná územní strategie ITI

Olomoucká aglomerace

Olomoucká aglomerace je dlouhodobě utvářena v zázemí tří velkých středomoravských měst. Dominantní postavení má Olomouc, která je doplněna dalšími dvěma statutárními městy Prostějovem a Přerovem. Území aglomerace zasahuje do celkem devíti správních obvodů ORP: Hranice, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk a Uničov. Rozloha území je 1731 km2 a k 31. 12. 2019 zde žilo přes 398 tis. obyvatel. Olomoucká aglomerace je centrem Olomouckého kraje, tvoří pouze 33 % plochy kraje, ale žije zde cca 63 % obyvatel kraje.

VYBUDOVÁNÍ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIČOV, U STADIONU 849

Záměrem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktur...

REKONSTRUKCE A BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY CHODNÍKŮ A PŘECHODŮ V UNIČOVĚ

Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy v Uničo...

SMÍŠENÁ STEZKA UL. OLMOUCKÁ – I. ETAPA

Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti cyklistické a p...

KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ!

Hlavním cílem projektu byla aktivizace ekonomicky neaktivních osob ...

SŠZE PŘEROV – MODERNIZACE TEORETICKÉ A ODBORNÉ VÝUKY

Cílem projektu bylo zkvalitnění odborné i teoretické výuky na St...

MODERNIZACE A VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN PRO ZŠ PŘEROV, ZŠ J. A. KOMENSKÉHO A MŠ PŘEROV – PŘEDMOSTÍ, HRANICKÁ 14

Realizací projektu došlo k modernizaci tří polytechnických, dvou ...

MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA V PŘEROVĚ

Projekt řešil nedostatečnou kapacitu a nevhodné uspořádání sb...

CYKLOSTEZKA A CHODNÍK VELKÁ DLÁŽKA

Projekt řešil rekonstrukci původní cyklostezky a chodníků v nevy...

ROZŠÍŘENÍ VELMI PŘESNÉ INDUSTRIÁLNÍ OPTIKY SPOLEČNOSTI MEOPTA – OPTIKA, S.R.O.

Díky projektu došlo k zavedení na trh dvou inovovaných produktů v...

II/366 PROSTĚJOV – PŘELOŽKA SILNICE

Realizací projektu došlo v řešené trase k vybudování přeložky...

VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ J. ŽELEZNÉHO V PROSTĚJOVĚ

Projekt reaguje na nízkou úroveň odborných kompetencí žáků zá...

VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRO HOLPLAST

Předmětem projektu bylo pořízení nových výrobních technologií...

LINKA PRO NAVÍJENÍ PRUŽIN Z VÁLCOVANÝCH KRUHOVÝCH TYČÍ

Předmětem projektu byla implementace inovovaného procesu navíjení...

CYKLOSETZKA PLUMLOV – MOSTKOVICE ATRAKTIVNÍ PŘEHRADA

Realizací projektu došlo ke stavbě cyklostezky mezi Plumlovem a Mos...

NÍZKOPODLAŽNÍ A BEZBARIÉROVÉ AUTOBUSY PRO MHD V PROSTĚJOVĚ

Realizací projektu došlo ke zvýšení kvality a komfortu MHD a jej...

ROZVOJ PŘEDAPLIKAČNÍHO VÝZKUMU V OBLASTI NANO- A BIOTECHNOLOGIÍ

V centrech CRH a RCPTM PřF UPOL vznikly významné vědecké výsledk...

OA ITI: POKROČILÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ METODY VE VÝZKUMU A OCHRANĚ KULTURNÍHO A UMĚLECKÉHO DĚDICTVÍ

Realizací projektu došlo k vytvoření excelentní multidisciplinár...

MODERNIZACE ŠKOLNÍCH DÍLEN JAKO CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY – STROJNÍ ČÁST A STAVEBNÍ ČÁST (SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ LUTÍN)

Cílem projektů bylo pořízení nového vybavení  a modernizace in...

DOPRAVNÍ ŘÍDICÍ ÚSTŘEDNA OLOMOUC

Předmětem projektu bylo vybudování nové Dopravní řídící úst...

MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ TRATĚ 1. MÁJE

Předmětem projektu byla modernizace tramvajové tratě na ulici 1.m...

REVITALIZACE AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V MOHELNICI

Projekt je určen cestujícím ve veřejné dopravě z řad obyvatel i...

ZKVALITNĚNÍ A ROZVOJ INFRASTRUKTURY DDM MAGNET MOHELNICE

Podstatou projektu byla celková rekonstrukce infrastruktury pro zájm...

PARTNERSKÁ SÍŤ V OBALSTI VÝZKUMU A VÝVOJE ZOBRAZOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY A OPTOELEKTRONIKY PRO OPTICKÝ A AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Projekt je unikátním uskupením 5 komerčních subjektů a akademick...

ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPOLEČNOSTI DK MONT A.S. POŘÍZENÍM NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Hlavním cílem projektu bylo další posílení konkurenceschopného ...

SBĚRNÝ DVŮR LITOVEL, K.Ú. NASOBŮRKY

Cílem projektu byla výstavba sběrného dvora Litovel, který je ur...

CYKLOSTEZKA LITOVEL-UNIČOV (K.Ú. STŘELICE, K.Ú. ČERVENKA, K.Ú. LITOVEL)

Města Litovel, Uničov a obec Červenka se rozhodla vybudovat novou c...

First Job

Projekt je cílen na uchazeče a zájemce o zaměstnání a neaktivní...

Chodník kolem silnice I/47 v Oseku nad Bečvou

Stavba byla navržena jako bezbariérová a splňuje požadavky vyhlá...

Modernizace ZŠ Šromotovo v Hranicích

Projekt řeší rekonstrukci stávajících půdních prostor pro pot...

Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“

Některé části areálu státního hradu Šternberk byly z technick...

HYDRODYNAMICKÝ DESIGN ČERPADEL

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro dlouhodobou mezisektorovo...

Výrobní technologie pro HOLPLAST

Předmětem projektu bylo pořízení nových výrobních technolo...

CYKLOSTEZKA BEČVA – PRAVOBŘEŽNÍ TRASA, I. ETAPA

Výstavba cyklostezky řeší první etapu bezpečného propojení ji...

EKOCENTRUM HRANICE – SBĚRNÝ DVŮR

Záměrem společnosti EKOLTES Hranice, a.s. je rekonstrukce stávají...

MODERNIZACE UČEBEN ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KONICI

Cílem projektu byla modernizace odborných učeben na konické zákla...

REVITALIZACE KOSTELA SV. MOŘICE V OLOMOUCI

Opravovat a restaurovat se budou světoznámé Englerovy varhany, kter...

OBNOVA NÁRODNÍHO DOMU V PROSTĚJOVĚ

Známá secesní památka od slavného architekta Jana Kotěry prošla...

MODERNIZACE PROTOTYPOVÝCH VÝVOJOVÝCH DÍLEN SPOLEČNOSTI MEOPTA – OPTIKA, S.R.O.

Cílem projektu bylo navýšení technologické vyspělosti kapacit pr...

ZALOŽENÍ VÝVOJOVÉHO CENTRA EXCALIBUR ARMY

Realizací projektu došlo k založení nového centra výzkumu a výv...

CYKLOSTEZKA LITOVEL-UNIČOV (K.Ú. STŘELICE, K.Ú. ČERVENKA, K.Ú. LITOVEL)

Města Litovel, Uničov a obec Červenka se rozhodla vybudovat novou c...

Rekonstrukce části areálu jaslo pro účely společnosti STAVBY OMO S.R.O.

Cílem projektu je komplexní revitalizace části areálu bývalých ...

Vybudování zázemí miniškolky Osečánek

Díky realizaci projektu mají místní rodiče možnost umísťovat s...

Řešená témata

Mobilita

Mobilita

Udržitelná a bezpečná mobilita

Udržitelná mobilita, tj. podpora ekologicky šetrnějších forem dopravy, její řízení a podpora provázanosti jednotlivých druhů dopravy v aglomeraci. Zaměření strategie směřuje k vyšší konkurenceschopnosti udržitelných forem dopravy vůči dopravě automobilové. Podpora udržitelné dopravy přispěje také ke zlepšení životního prostředí v sídlech. Lepší dopravní dostupnost a průjezdnost území podpoří rovněž mobilitu pracovní síly a podnikajících subjektů, čímž dojde k podpoře také ekonomického růstu.

Mobilita
Zaměstnanost

Zaměstnanost

Zaměstnanost

Vzdělanější a inkluzivní společnost

Cílem je podpora zaměstnanosti osob dlouhodobě nezaměstnaných nebo ohrožených na trhu práce. Podpora bude zaměřena primárně na aktivizaci ekonomicky neaktivních osob, na podporu vyšší participace mladých osob a osob ve věku 50 a více let na trhu práce. Opatření se soustředí na nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, získání odborné praxe nebo stáže. Cílem je zajištění práce pro všechny uchazeče o zaměstnání, kteří mají problém práci najít nebo si ji udržet, zejména starší osoby, osoby se zdravotním postižením, bez kvalifikace nebo s nízkým vzděláním, pečující o děti, nebo o své blízké. Opatření souvisí také s očekávanými dopady pandemie COVID-19, která pravděpodobně přispěje ke zvýšení nezaměstnanosti v některých odvětvích.

Zaměstnanost
Vzdělání

Vzdělávání

Vzdělávání

Vzdělanější a inkluzivní společnost

Téma je zaměřeno na zkvalitnění vzdělávacího sytému na území Olomoucké aglomerace. Cílem je rozvíjet a zvyšovat kvalitu vzdělávání a dále posilovat roli zájmového a neformální vzdělávání. Projekty budou zacíleny především na investiční aktivity ve školských zařízeních a pořízení vybavení pro zajištění kvalitního rozvoje žáků v klíčových dovednostech. Téma je zaměřeno nejen na žáky, ale také na pedagogické pracovníky a posilování jejich kompetencí pro moderní výuku a dále pak vytváření podmínek pro jejich práci.

Vzdělání
Podnikání

Podnikání

Podnikání

Inteligentní a inovativní ekonomika

Téma je zaměřeno na podporu podnikání a investic, zejména na posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a také na revitalizaci brownfields a energetické úspory. Hlavní zacílení je na aktivity usnadňující MSP přístup k externímu financování a také na podporu jejich rozvoje poskytováním poradenských služeb, podporou na zahraničních veletrzích a dalších akcích, ale také na pořizování nových technologických a výrobních zařízení a potřebné infrastruktury za účelem zvýšení konkurenceschopnosti MSP a umožnění navazující digitalizace a automatizace výroby.

Podnikání
Výzkum a inovace

Výzkum a inovace

Výzkum a inovace

Inteligentní a inovativní ekonomika

Téma je zaměřeno na rozvoj zázemí a kapacit výzkumného prostředí v aglomeraci s cílem vytvořit dostatečně kvalitní podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu, jehož výsledky budou reagovat na aktuální potřeby a trendy. Podpora je směřována na excelenci ve výzkumu prostřednictvím rozvoje institucionálního prostředí a aplikační potenciál výzkumných organizací a také podporou víceletých interdisciplinárních výzkumných projektů s vysokým potenciálem pro špičkové výsledky VaVaI. Inovační výkonnost podniků je podpořena vytvářením a rozvojem inovačního ekosystému a podporou konkrétních výzkumných a inovačních aktivit.

Výzkum a inovace
Cestovní ruch

Cestovní ruch

Cestovní ruch

Kvalitní životní prostředí, podpora památek a cestovního ruchu

Cílem je zpřístupnění a zatraktivnění památek a pamětihodností, lepší informační servis, monitoring, vzájemná spolupráce a podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu.

Cestovní ruch
Životní prostředí

Životní prostředí

Životní prostředí

Kvalitní životní prostředí, podpora památek a cestovního ruchu

Zvyšování kvality života obyvatel aglomerace prostřednictvím zvyšování efektivity a udržitelného využívání energetických zdrojů a snižování jejich spotřeby, což bude mít pozitivní dopad na kvalitu ovzduší (zejm. prostřednictvím snižování energetické náročnosti budov, energetického managementu, apod.). Téma reaguje na probíhající klimatickou změnu a její dopady, pro je zaměřeno na zvýšení stability krajina a odolnost zejména vůči projevům změn klimatu. Vzhledem k vysoké životní úrovni obyvatel a konzumního způsobu společnosti strategie rovněž usiluje o podporu prevence vzniku odpadů a přechodu na oběhové hospodářství.

Životní prostředí
Sociální oblast

Sociální oblast

Sociální oblast

Vzdělanější a inkluzivní společnost

Cíl je zaměřen zejména na zkvalitnění sociálních služeb a zvýšení jejich dostupnosti v aglomeraci. V sociální oblasti směřuje cíl zejména na udržení a posílení sociální soudržnosti, podporu sociální inkluze, rozvoji sociálních služeb, infrastruktury, deinstitucionalizaci sociálních služeb a podpory sociálního bydlení.

Sociální oblast

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge