Integrovaná územní strategie ITI

Olomoucká aglomerace

Olomoucká aglomerace je dlouhodobě utvářena v zázemí tří velkých středomoravských měst. Dominantní postavení má Olomouc, která je doplněna dalšími dvěma statutárními městy Prostějovem a Přerovem. Území aglomerace zasahuje do celkem devíti správních obvodů ORP: Hranice, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk a Uničov. Rozloha území je 1731 km2 a k 31. 12. 2019 zde žilo přes 398 tis. obyvatel. Olomoucká aglomerace je centrem Olomouckého kraje, tvoří pouze 33 % plochy kraje, ale žije zde cca 63 % obyvatel kraje.

Technologie Ferbo ITI

Projekt řešil nákup technologie a SW řešení, které společnosti...

Máme práci!!

Projekt se zaměřil na aktivizaci ekonomicky neaktivních osob a na p...

MODERNIZACE SBĚRNÉHO DVORA V PŘEROVĚ

Projekt řešil nedostatečnou kapacitu a nevhodné uspořádání sb...

Linka pro navíjení pružin z válcovaných kruhových tyčí

Podstatou projektu byla implementace produktové a procesní inovace 6...

Polopodzemní kontejnery pro obec Lutín

V obci Lutín v ulici Na sídlišti došlo k výstavbě dvou nových s...

Řešená témata

Mobilita

Mobilita

Udržitelná a bezpečná mobilita

Udržitelná mobilita, tj. podpora ekologicky šetrnějších forem dopravy, její řízení a podpora provázanosti jednotlivých druhů dopravy v aglomeraci. Zaměření strategie směřuje k vyšší konkurenceschopnosti udržitelných forem dopravy vůči dopravě automobilové. Podpora udržitelné dopravy přispěje také ke zlepšení životního prostředí v sídlech. Lepší dopravní dostupnost a průjezdnost území podpoří rovněž mobilitu pracovní síly a podnikajících subjektů, čímž dojde k podpoře také ekonomického růstu.

Mobilita
Zaměstnanost

Zaměstnanost

Zaměstnanost

Vzdělanější a inkluzivní společnost

Cílem je podpora zaměstnanosti osob dlouhodobě nezaměstnaných nebo ohrožených na trhu práce. Podpora bude zaměřena primárně na aktivizaci ekonomicky neaktivních osob, na podporu vyšší participace mladých osob a osob ve věku 50 a více let na trhu práce. Opatření se soustředí na nabídku zaměstnání, dalšího vzdělávání, získání odborné praxe nebo stáže. Cílem je zajištění práce pro všechny uchazeče o zaměstnání, kteří mají problém práci najít nebo si ji udržet, zejména starší osoby, osoby se zdravotním postižením, bez kvalifikace nebo s nízkým vzděláním, pečující o děti, nebo o své blízké. Opatření souvisí také s očekávanými dopady pandemie COVID-19, která pravděpodobně přispěje ke zvýšení nezaměstnanosti v některých odvětvích.

Zaměstnanost
Vzdělání

Vzdělávání

Vzdělávání

Vzdělanější a inkluzivní společnost

Téma je zaměřeno na zkvalitnění vzdělávacího sytému na území Olomoucké aglomerace. Cílem je rozvíjet a zvyšovat kvalitu vzdělávání a dále posilovat roli zájmového a neformální vzdělávání. Projekty budou zacíleny především na investiční aktivity ve školských zařízeních a pořízení vybavení pro zajištění kvalitního rozvoje žáků v klíčových dovednostech. Téma je zaměřeno nejen na žáky, ale také na pedagogické pracovníky a posilování jejich kompetencí pro moderní výuku a dále pak vytváření podmínek pro jejich práci.

Vzdělání
Podnikání

Podnikání

Podnikání

Inteligentní a inovativní ekonomika

Téma je zaměřeno na podporu podnikání a investic, zejména na posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a také na revitalizaci brownfields a energetické úspory. Hlavní zacílení je na aktivity usnadňující MSP přístup k externímu financování a také na podporu jejich rozvoje poskytováním poradenských služeb, podporou na zahraničních veletrzích a dalších akcích, ale také na pořizování nových technologických a výrobních zařízení a potřebné infrastruktury za účelem zvýšení konkurenceschopnosti MSP a umožnění navazující digitalizace a automatizace výroby.

Podnikání
Výzkum a inovace

Výzkum a inovace

Výzkum a inovace

Inteligentní a inovativní ekonomika

Téma je zaměřeno na rozvoj zázemí a kapacit výzkumného prostředí v aglomeraci s cílem vytvořit dostatečně kvalitní podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu, jehož výsledky budou reagovat na aktuální potřeby a trendy. Podpora je směřována na excelenci ve výzkumu prostřednictvím rozvoje institucionálního prostředí a aplikační potenciál výzkumných organizací a také podporou víceletých interdisciplinárních výzkumných projektů s vysokým potenciálem pro špičkové výsledky VaVaI. Inovační výkonnost podniků je podpořena vytvářením a rozvojem inovačního ekosystému a podporou konkrétních výzkumných a inovačních aktivit.

Výzkum a inovace
Cestovní ruch

Cestovní ruch

Cestovní ruch

Kvalitní životní prostředí, podpora památek a cestovního ruchu

Cílem je zpřístupnění a zatraktivnění památek a pamětihodností, lepší informační servis, monitoring, vzájemná spolupráce a podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu.

Cestovní ruch
Životní prostředí

Životní prostředí

Životní prostředí

Kvalitní životní prostředí, podpora památek a cestovního ruchu

Zvyšování kvality života obyvatel aglomerace prostřednictvím zvyšování efektivity a udržitelného využívání energetických zdrojů a snižování jejich spotřeby, což bude mít pozitivní dopad na kvalitu ovzduší (zejm. prostřednictvím snižování energetické náročnosti budov, energetického managementu, apod.). Téma reaguje na probíhající klimatickou změnu a její dopady, pro je zaměřeno na zvýšení stability krajina a odolnost zejména vůči projevům změn klimatu. Vzhledem k vysoké životní úrovni obyvatel a konzumního způsobu společnosti strategie rovněž usiluje o podporu prevence vzniku odpadů a přechodu na oběhové hospodářství.

Životní prostředí
Sociální oblast

Sociální oblast

Sociální oblast

Vzdělanější a inkluzivní společnost

Cíl je zaměřen zejména na zkvalitnění sociálních služeb a zvýšení jejich dostupnosti v aglomeraci. V sociální oblasti směřuje cíl zejména na udržení a posílení sociální soudržnosti, podporu sociální inkluze, rozvoji sociálních služeb, infrastruktury, deinstitucionalizaci sociálních služeb a podpory sociálního bydlení.

Sociální oblast

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge