Pro žadatele

postup krok

Strategický projekt ITI

Projekty připravované a realizované v rámci Integrované územní strategie Olomoucké aglomerace (Strategie ITI OA) jsou označovány jako strategické. Strategické proto, že jsou významné pro rozvoj Olomoucké aglomerace a naplňují další parametry, kterými se liší od projektů individuálních. Mimo jiné je to vazba na další projekty, které společně přispívají k řešení určitého problému v aglomeraci. Vazba na jiné projekty, financované nejlépe z různých zdrojů, je přesně to, čím si lze vyložit pojem „integrovanost“. Integrovanost hraje důležitou roli při implementaci integrované územní strategie, jak je již z názvu strategie zřejmé.

Co z toho plyne pro Vás, potenciální předkladatele strategických projektů? V první řadě je třeba ověřit, zda Vámi plánovaný projekt přispívá k řešení určitého problému popsaného ve Strategii ITI OA, neboť strategie neřeší a ani nemůže řešit všechny problémy v aglomeraci. S tím Vám pomohou tematičtí koordinátoři, kteří Vám poskytnou konzultaci a zařadí Váš projekt k příslušnému tematickému integrovanému řešení Strategie ITI OA, případně Vás odkáží na jiný zdroj financování. Pokud projdete tímto prvním filtrem, můžete se začít zabývat otázkou: „Jak se dostanu na seznam strategických projektů?“.

postup seznam

Seznam strategických projektů ITI

První krok máte za sebou. Váš projekt potenciálně přispívá k vyřešení určitého problému v Olomoucké aglomeraci. V této fázi by Vás měl příslušný tematický koordinátor odkázat již na konkrétní výzvu pro předkládání strategických projektů do programových rámců. Ale co jsou to programové rámce a o jakou výzvu se jedná?

Strategie ITI OA je primárně financována z operačních programů na programové období EU2021+. Pokud nositel integrované územní strategie (Statutární město Olomouc) chce realizovat strategii a získat finance na projekty z aglomerace, musí pro každý operační program připravit tzv. programový rámec. Programový rámec určuje, kolik peněz řídicí orgán operačního programu pro aglomeraci vyčlení (alokace), co za tyto peníze očekává (naplnění monitorovacích indikátorů) a v jakém čase se má strategie realizovat (popř. stanoví milníky, do kdy se má určitá část alokace strategickými projekty vyčerpat). Přílohou programových rámců je seznam strategických projektů, které mají přidělenou alokaci vyčerpat.

Co z toho plyne pro Vás? Určitě je dobré být na seznamu strategických projektů uveden. V první řadě je tedy nutné, po konzultaci s příslušným tematických koordinátorem, předložit projektový záměr do výzvy pro předkládání strategických projektů do programových rámců. Jak to udělat najdete v textu příslušné výzvy. Projekty následně projednávají členové pracovních skupin a Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). Na jednání pracovní skupiny můžete být přizváni k prezentaci Vašeho projektového záměru. V tomto případě obdržíte pozvánku v dostatečném předstihu před konáním pracovní skupiny. Kompletní programový rámec včetně seznamu strategických projektů je po schválení ŘV ITI OA předložen ke schválení Zastupitelstvem města Olomouce.

Vstup do webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace

postup vyjádření

Vyjádření ŘV ITI ke strategickému projektu

V tomto kroku je Váš projekt již uveden na seznamu strategických projektů v programovém rámci příslušného operačního programu a dá se říci, že máte štěstí. Posledním krokem je získání tzv. Vyjádření ŘV ITI OA ke strategickému projektu. K čemu Vyjádření ŘV ITI OA slouží? Je třeba si uvědomit, že Váš projekt bude muset projít standardním hodnocením řídicího orgánu, tzn., že budete podávat žádost o dotaci do výzvy řídicího orgánu pro integrované nástroje. Abyste byli schopni žádost podat, budete muset jako přílohu doložit kladné vyjádření ŘV ITI OA.

ŘV ITI OA bude vydávat vyjádření na základě vyzvání žadatelů uvedených na seznamu strategických projektů v programovém rámci k aktualizaci svých strategických projektů. Budete vyzváni k aktualizaci informací o svém strategickém projektu, příp. doplnění dalších požadavků (např. veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci projektu, ukončená zadávací a výběrová řízení na aktivity vztahující se ke strategickému projektu apod.). Kladně posouzeným projektům bude vydáno kladné Vyjádření ŘV ITI. Vyzvání bude nástrojem pro nositele ITI, jak řídit čerpání alokace (ochrana před „spícími projekty“) a zároveň poslouží k ověření, zda se parametry projektu uvedeného v seznamu strategických projektů v programovém rámci, zásadně nezměnily. Podrobnosti pro vydávání vyjádření ŘV ITI OA jsou uvedeny v příslušné výzvě nositele ITI a v samotném vyzvání.

postup realizace

Realizace strategického projektu ITI

Nyní jste již podali strategický projekt do výzvy řídicího orgánu pro integrované nástroje s povinnou přílohou v podobě kladného vyjádření ŘV ITI. Projekt bude hodnocen a následně realizován podle pravidel příslušného operačního programu. Realizací projektu přispíváte k vyřešení určitého problému Olomoucké aglomerace a zároveň pomáháte plnit nositeli ITI stanovené milníky. Váš neúspěch povede ke změně programového rámce, příp. ke ztrátě alokace pro celou aglomeraci, takže buďte obezřetní! Nositel ITI bude monitorovat realizaci Vašeho projektu přes monitorovací systém MS2021+. V případě prvních náznaků neúspěchu, neváhejte kontaktovat příslušného tematického koordinátora! Problémy, resp. nemožnost projekt dále realizovat, se projeví v monitorovacím systému až s velkým časovým odstupem. Vaše včasné upozornění nám pomůže lépe řídit Strategii ITI OA.

Přejeme úspěšnou realizaci strategického projektu ITI!

Šablona odstoupeni od administrace projektového záměru

Změny v projektech

Změny vyzvání nositele ITI OA

V případě, že žadatel nestihne aktualizovat svůj projektový záměr a odeslat jej do konečného termínu vyhlášeného vyzvání nositele ITI, může požádat o prodloužení vyzvání. O prodloužení vyzvání lze žádat elektronicky (e-mailem) příslušného tematického koordinátora. Předkladatel uvede, do kdy chce vyzvání prodloužit a svůj požadavek zdůvodní. O prodloužení vyzvání, vč. délky prodloužení, rozhodne ŘV ITI na základě zhodnocení stavu plnění daného opatření. Pokud se předkladateli nepodaří finalizovat svůj projektový záměr v rámci prodlouženého vyzvání (nebo do nově vyhlášeného vyzvání), může znovu předložit svůj projektový záměr v rámci aktualizace programového rámce. V tomto případě podá projektový záměr do výzvy nositele ITI k předkládání strategických projektů do programových rámců na dané opatření.

Změny strategických projektů naplňujících Strategii ITI OA

Uvedené postupy popisují proces administrace změn strategických projektů v době po vydání kladného vyjádření ŘV ITI OA. Nositel ITI se vyjadřuje ke změnám v projektech v následujících fázích hodnocení projektu ze strany řídicího orgánu:

A/ Změna ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí

B/ Změna ve fázi ex-ante analýzy rizik/ex-ante kontroly

C/ Změna po vydání Právního aktu/Rozhodnutí, tedy v době realizace projektu.

A/ Změna ve fázi kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí ŘO

Prostřednictvím kritérií pro kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí ŘO posuzuje, zda je žádost o podporu v souladu s programem, podmínkami výzvy, splňuje nezbytné administrativní požadavky a obsahuje dostatečné informace pro její hodnocení.

Pokud při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti žádost o podporu nesplní jedno či více napravitelných kritérií, případně nelze vyhodnotit některé z nenapravitelných kritérií, je žadatel ŘO vyzván k doplnění žádosti u jednoho či více kritérií formálních náležitostí nebo napravitelných kritérií přijatelnosti. Na doplnění stanovuje ŘO žadateli 5 pracovních dnů od data doručení depeše s výzvou k doplnění.

Postupy na straně nositele ITI OA:

Žadatel bude informovat o změně v projektu nositele ITI prostřednictvím formuláře Žádosti o změnu. Vzor žádosti o změnu je uveden zde. Ke změnám v projektu v době, kdy provádí ŘO kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, se vyjadřuje manažer ITI, příp. jeho zástupce, a to na základě pověření ŘV ITI OA.

Administrací změny je pověřen příslušný tematický koordinátor, který podle typu změny rozhodne o odfinalizaci projektového záměru ve webové aplikaci nositele ITI. Pokud typ změny vyžaduje odfinalizaci projektového záměru, tj. změna má vliv na údaje uvedené v projektovém záměru, bude projektový záměr otevřen k editaci neprodleně po obdržení žádosti o změnu. Na úpravu projektového záměru bude mít předkladatel zpravidla 2-3 pracovní dny. O termínu pro úpravu projektového záměru informuje tematický koordinátor žadatele e-mailem s potvrzením o přijetí, příp. telefonicky.

Manažer ITI v případě kladného posouzení změny vydá žadateli nové vyjádření ŘV ITI o souladu strategického projektu s integrovanou strategií. V případě negativního posouzení změny žadateli vydá vyjádření ŘV ITI o nesouladu strategického projektu s integrovanou strategií. Vyjádření je žadateli doručeno zpravidla do 4 pracovních dnů od přijetí žádosti o změnu, a to elektronicky (e-mailem) a přes webovou aplikaci nositele ITI. Přílohou vyjádření bude projektový záměr předložený do výzvy nositele ITI pro předkládání strategických projektů do programových rámců, příp. nově upravený projektový záměr, pokud to typ změny vyžaduje.

Pokud by při kontrole přijatelnosti a formálních náležitostí ŘO došlo k zásadní změně v projektu, bude se ke změně vyjadřovat ještě ŘV ITI v rámci fáze ex-ante analýzy rizik/ex-ante kontroly (vzhledem ke lhůtám ŘO to v této fázi není možné).

B/ Změna ve fázi ex-ante analýzy rizik/ex-ante kontroly ŘO

Žadatel může být v průběhu ex-ante analýzy rizik vyzván ŘO k doložení podrobnějších informací k identifikovaným rizikům. Na základě výsledku ex-ante analýzy rizik může být zahájena ex-ante kontrola v režimu dle identifikovaných rizik. Na základě výsledku ex-ante kontroly může ŘO požadovat po žadateli doplnění, úpravy nebo dodatečné informace.

Žadatel/příjemce přikládá k žádosti o změnu podanou v rámci ISKP21+ vyjádření nositele ITI v případě, že se jedná o změnu, která:

  • snižuje nebo zvyšuje hodnoty indikátorů výstupu,
  • prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,
  • snižuje celkové způsobilé výdaje projektu,
  • mění finanční plán projektu v jednotlivých letech, tj. dochází ke zpoždění čerpání, pokud byl součástí projednávaného projektového záměru.

Nositele ITI se bude vyjadřovat i k jiným změnám v případě, že k tomu ŘO žadatele vyzve.  ŘO bude požadovat jedno vyjádření nositele ITI až na konci procesu ex-ante analýzy rizik a ex-ante kontroly, které bude obsahovat všechny zapracované změny.

Postupy na straně nositele ITI OA:

Žadatel bude informovat o změně v projektu nositele ITI prostřednictvím formuláře Žádosti o změnu. Vzor žádosti o změnu je uveden zde. Ke změnám v projektu v době, kdy ŘO provádí ex-ante analýzu rizik a ex-ante kontrolu, se bude vyjadřovat ŘV ITI OA.

Administrací změny je pověřen příslušný tematický koordinátor, který podle typu změny rozhodne o odfinalizaci projektového záměru ve webové aplikaci nositele ITI. Pokud typ změny vyžaduje odfinalizaci projektového záměru, tj. změna má vliv na údaje uvedené v projektovém záměru, bude projektový záměr otevřen k editaci neprodleně po obdržení žádosti o změnu. Žadatel zapracuje změny a znovu zafinalizuje projektový záměr ideálně 3 pracovní dny před jednáním ŘV ITI, který má změny projednávat.

ŘV ITI posuzuje soulad upraveného projektového záměru podle kritérií pro hodnocení souladu strategického projektu s integrovanou strategií, viz příloha č. 1 relevantního vyzvání nositele ITI.

V případě kladného posouzení změny je žadateli vydáno nové vyjádření ŘV ITI o souladu strategického projektu s integrovanou strategií. V případě negativního posouzení změny je žadateli vydáno vyjádření ŘV ITI o nesouladu strategického projektu s integrovanou strategií. Vyjádření podepisuje předseda ŘV ITI, příp. místopředseda. Vyjádření je žadateli doručeno zpravidla do 10 pracovních dnů od konání ŘV ITI, který změnu projednal. Vyjádření je zasláno žadateli elektronicky (e-mailem) a přes webovou aplikaci nositele ITI.

C/ Změna po vydání Právního aktu/Rozhodnutí

Po vydání Právního aktu / Rozhodnutí se nositel ITI vyjadřuje ke změně v projektu v případě, že se jedná o změnu, která:

  • snižuje nebo zvyšuje hodnoty indikátorů výstupu,
  • prodlužuje předpokládaný termín ukončení realizace projektu,
  • snižuje celkové způsobilé výdaje projektu,
  • mění finanční plán projektu v jednotlivých letech, tj. dochází ke zpoždění čerpání, pokud byl součástí projednávaného projektového záměru.

Ke změně se vyjadřuje ŘV ITI na základě příjemcem předložené Žádosti o změnu. Vzor žádosti o změnu je uveden zde. Podklady ke změně v projektu připravuje na jednání řídicího výboru příslušný tematický koordinátor, který současně navrhuje způsob řešení změny. ŘV ITI posuzuje změnu v kontextu naplňování finančních a věcným milníků a plnění cílů integrované územní strategie ITI OA jako celku.

Výsledkem posouzení změny je vydání Vyjádření Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace k žádosti o změnu integrovaného projektu (pozn. v této fázi se již nevydává nové vyjádření ŘV ITI o souladu strategického projektu s integrovanou strategií, tudíž není ani nutná úprava projektového záměru ve webové aplikaci nositele ITI). Toto vyjádření má závaznou strukturu (v případě IROP – příloha 7 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce) a podepisuje jej předseda ŘV ITI, příp. zástupce nebo pověřený manažer ITI.

Vyjádření je žadateli doručeno zpravidla do 10 pracovních dnů od konání ŘV ITI, který změnu projednal. Vyjádření je zasláno žadateli elektronicky (e-mailem) a přes webovou aplikaci nositele ITI.

Uvedené postupy jsou nastaveny podle řídicí dokumentace IROP. Nositel ITI OA bude řešit změny strategických projektů financovaných z ostatních operačních programů (OP D, OP JAK, OP TAK, OP ŽP) obdobným způsobem jako v případě IROP, a to do té míry, která bude pro daný operační program přípustná. Případná specifika budou řešena podle instrukcí příslušného ŘO OP.

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge