Pro žadatele

1
Strategický projekt ITI
Jak připravím strategický projekty ITI?
2
Seznam strategických projektů ITI
Jak se dostanu na seznam strategických projektů ITI?
3
Vyjádření ŘV ITI ke strategickému projektu
Jak získám vyjádření ŘV ke strategickému projektu?
4
Realizace strategického projektu ITI
Jak úspěšně realizovat strategický projekt?
postup krok

Strategický projekt ITI

Projekty připravované a realizované v rámci Integrované územní strategie Olomoucké aglomerace (Strategie ITI OA) jsou označovány jako strategické. Strategické proto, že jsou významné pro rozvoj Olomoucké aglomerace a naplňují další parametry, kterými se liší od projektů individuálních. Mimo jiné je to vazba na další projekty, které společně přispívají k řešení určitého problému v aglomeraci. Vazba na jiné projekty, financované nejlépe z různých zdrojů, je přesně to, čím si lze vyložit pojem „integrovanost“. Integrovanost hraje důležitou roli při implementaci integrované územní strategie, jak je již z názvu strategie zřejmé.

Co z toho plyne pro Vás, potenciální předkladatele strategických projektů? V první řadě je třeba ověřit, zda Vámi plánovaný projekt přispívá k řešení určitého problému popsaného ve Strategii ITI OA, neboť strategie neřeší a ani nemůže řešit všechny problémy v aglomeraci. S tím Vám pomohou tematičtí koordinátoři, kteří Vám poskytnou konzultaci a zařadí Váš projekt k příslušnému tematickému integrovanému řešení Strategie ITI OA, případně Vás odkáží na jiný zdroj financování. Pokud projdete tímto prvním filtrem, můžete se začít zabývat otázkou: „Jak se dostanu na seznam strategických projektů?“.

postup seznam

Seznam strategických projektů ITI

První krok máte za sebou. Váš projekt potenciálně přispívá k vyřešení určitého problému v Olomoucké aglomeraci. V této fázi by Vás měl příslušný tematický koordinátor odkázat již na konkrétní výzvu pro předkládání strategických projektů do programových rámců. Ale co jsou to programové rámce a o jakou výzvu se jedná?

Strategie ITI OA je primárně financována z operačních programů na programové období EU2021+. Pokud nositel integrované územní strategie (Statutární město Olomouc) chce realizovat strategii a získat finance na projekty z aglomerace, musí pro každý operační program připravit tzv. programový rámec. Programový rámec určuje, kolik peněz řídicí orgán operačního programu pro aglomeraci vyčlení (alokace), co za tyto peníze očekává (naplnění monitorovacích indikátorů) a v jakém čase se má strategie realizovat (popř. stanoví milníky, do kdy se má určitá část alokace strategickými projekty vyčerpat). Přílohou programových rámců je seznam strategických projektů, které mají přidělenou alokaci vyčerpat.

Co z toho plyne pro Vás? Určitě je dobré být na seznamu strategických projektů uveden. V první řadě je tedy nutné, po konzultaci s příslušným tematických koordinátorem, předložit projektový záměr do výzvy pro předkládání strategických projektů do programových rámců. Jak to udělat najdete v textu příslušné výzvy. Projekty následně projednávají členové pracovních skupin a Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA). Na jednání pracovní skupiny můžete být přizváni k prezentaci Vašeho projektového záměru. V tomto případě obdržíte pozvánku v dostatečném předstihu před konáním pracovní skupiny. Kompletní programový rámec včetně seznamu strategických projektů je po schválení ŘV ITI OA předložen ke schválení Zastupitelstvem města Olomouce.

Vstup do webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace

postup vyjádření

Vyjádření ŘV ITI ke strategickému projektu

V tomto kroku je Váš projekt již uveden na seznamu strategických projektů v programovém rámci příslušného operačního programu a dá se říci, že máte štěstí. Posledním krokem je získání tzv. Vyjádření ŘV ITI OA ke strategickému projektu. K čemu Vyjádření ŘV ITI OA slouží? Je třeba si uvědomit, že Váš projekt bude muset projít standardním hodnocením řídicího orgánu, tzn., že budete podávat žádost o dotaci do výzvy řídicího orgánu pro integrované nástroje. Abyste byli schopni žádost podat, budete muset jako přílohu doložit kladné vyjádření ŘV ITI OA.

ŘV ITI OA bude vydávat vyjádření na základě vyzvání žadatelů uvedených na seznamu strategických projektů v programovém rámci k aktualizaci svých strategických projektů. Budete vyzváni k aktualizaci informací o svém strategickém projektu, příp. doplnění dalších požadavků (např. veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci projektu, ukončená zadávací a výběrová řízení na aktivity vztahující se ke strategickému projektu apod.). Kladně posouzeným projektům bude vydáno kladné Vyjádření ŘV ITI. Vyzvání bude nástrojem pro nositele ITI, jak řídit čerpání alokace (ochrana před „spícími projekty“) a zároveň poslouží k ověření, zda se parametry projektu uvedeného v seznamu strategických projektů v programovém rámci, zásadně nezměnily. Podrobnosti pro vydávání vyjádření ŘV ITI OA jsou uvedeny v příslušné výzvě nositele ITI a v samotném vyzvání.

postup realizace

Realizace strategického projektu ITI

Nyní jste již podali strategický projekt do výzvy řídicího orgánu pro integrované nástroje s povinnou přílohou v podobě kladného vyjádření ŘV ITI. Projekt bude hodnocen a následně realizován podle pravidel příslušného operačního programu. Realizací projektu přispíváte k vyřešení určitého problému Olomoucké aglomerace a zároveň pomáháte plnit nositeli ITI stanovené milníky. Váš neúspěch povede ke změně programového rámce, příp. ke ztrátě alokace pro celou aglomeraci, takže buďte obezřetní! Nositel ITI bude monitorovat realizaci Vašeho projektu přes monitorovací systém MS2021+. V případě prvních náznaků neúspěchu, neváhejte kontaktovat příslušného tematického koordinátora! Problémy, resp. nemožnost projekt dále realizovat, se projeví v monitorovacím systému až s velkým časovým odstupem. Vaše včasné upozornění nám pomůže lépe řídit Strategii ITI OA.

Přejeme úspěšnou realizaci strategického projektu ITI!

Šablona odstoupeni od administrace projektového záměru

!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge