Pracovní skupiny projednávaly podporu projektů ITI v Olomoucké aglomeraci

napsáno dne

Operační programy ESF programového období 2021-2027, projektové záměry a nové výzvy byly předmětem projednávání pracovních skupin ITI Olomoucké aglomerace ve třetím březnovém týdnu. Pracovní skupiny jsou zřízené jako odborné platformy Řídicího výboru, na nichž jsou diskutovány projektové záměry integrovaných projektů předložených do výzev nositele ITI.

Integrované územní investice (ITI) jsou nástrojem EU pro financování klíčových investic v Olomoucké aglomeraci. Realizaci projektů umožňuje celkem šest operačních programů –  IROP, OP JAK (dříve OPP VVV), OP TAK (dříve OP PIK), OPŽP, OPD a OPZ. „Novinkou období 2021+ jsou tzv. programové rámce, které nahrazují akční plány z minulého programového období.  Zahrnují seznam projektů, které budou čerpat alokaci daných operačních programů,“ uvedl tematický koordinátor olomoucké ITI Petr Kladivo.

Pracovní skupina Životní prostředí se zabývala zlepšením stavu životního prostředí v rámci programu OPŽP s alokací ve výši 180 milionů Kč. Zmapované projektové záměry cílí na energetické úspory, obnovitelné zdroje energie, adaptace na změnu klimatu a oběhové hospodářství. „ ITI v tuto chvíli registruje 21 projektových záměrů ve 4 specifických cílech,“  informoval dále Kladivo.

Tématu rozvoje sociálních služeb a podpory sociálního bydlení se věnovala pracovní skupina Sociální oblast a zaměstnanost.  „Realizací projektů dojde ke zkvalitnění sociálních služeb, především investicemi do infrastruktury a vybavení a plošně ke zvýšení kvality života v aglomeraci. Integrované řešení spočívá v podpoře sociálních služeb, konkrétně oblasti sociálního vyloučení, boje s chudobou a řešení bezdomovectví,“ shrnul tematický koordinátor pro sociální oblast a zaměstnanost ITI Ondřej Lakomý.  Alokace pro sociální oblast činí více než 179 milionů Kč, z toho pro sociální služby 150 milionů a pro sociální bydlení 29 milionů Kč. Opatření má za cíl reagovat na nedostatek kvalitního bydlení pro osoby s nízkými příjmy, ohrožené bytovými a finančními problémy, chudobou nebo sociálním vyloučením. V rámci podpory sociálního bydlení bude financováno pořízení a adaptace bytů, bytových domů a nebytových prostor pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení, včetně zajištění přístupnosti osobám s postižením.

Dopravní terminály byly na pořadu jednání pracovní skupiny Mobilita. O finanční podporu by se v programu  IROP v rámci aktivity multimodální osobní doprava mohly ucházet celkem 3 projekty, alokace ovšem nepřesahuje částku 92 milionů Kč.

Všechny hodnocené projektové záměry budou následně směřovat k posouzení Řídicímu výboru ITI OA.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge