59. a 16. jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace pro realizaci strategie

napsáno dne

Dne 9. 11. 2022 se konalo 59. a 16. jednání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI OA).

Předmětem 59. jednání ŘV ITI OA  (programové období 2014–2020) bylo projednání a schválení změny integrovaného projektu Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky a automobilový průmysl. Změna spočívala v úpravě indikátorů projektu v době udržitelnosti.

S ohledem na proběhlé komunální volby byla prvním bodem ŘV ITI OA informace o zvolení nových zástupců členů ŘV ITI Olomoucké aglomerace a aktualizace složení pracovních skupin. Nově jmenovanými členy ŘV ITI OA jsou Ing. Petr Vrána, primátor statutárního města Přerov, Bc. Daniel Vitonský, starosta města Hranice, Ing. arch. Tomáš Pejpek, náměstek primátora statutárního města Olomouc, Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora statutárního města Olomouc a Ing. Tomáš Navrátil, náměstek primátora statutárního města Přerov. Novým místopředsedou ŘV ITI OA se stal Ing. Otakar Bačák, náměstek primátora města Olomouc. Celkové složení pracovních skupiny a ŘV ITI OA najdete na webu Olomoucké aglomerace v sekci Řídicí struktura.

Na 16. jednání ŘV ITI OA (programové období 2021–2027) byly hodnoceny strategické projekty  předložené v rámci výzvy č. 1 a 2. V září 2022 byla vyhlášena výzva ITI OA 3.2.2 Rozvoj infrastruktury muzeí a knihoven s celkovou alokací 56 269 622 Kč. Do výzvy byly předloženy 2 strategické projekty na rozvoj knihoven za celkem 80,75 mil. Kč. Hodnocena byla rovněž výzva č. 2   2.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání, vyhlášená začátkem října 2022 s celkovou alokací 80 348 729 Kč. Do výzvy bylo předloženo celkem 6 strategických projektů za 135,2 mil. Kč. Na základě provedeného hodnocení byly projekty zařazeny na seznam strategických projektů opatření 2.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP.

Dále proběhla aktualizace harmonogramu výzev nositele ITI OA na rok 2022, který byl schválen na 14. zasedání Řídicího výboru ITI OA. Schvalování a vyhlašování výzev na zbylá opatření IROP a na opatření OP TAK a OP JAK budou koncentrována do období 12/2022-01/2023. Členové řídicího výboru byli seznámeni s termíny vyhlášení výzev č. 8 Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (IROP), č. 9 Infrastruktura městské drážní dopravy (OPD), č. 10 Dopravní telematika (OPD) a č. 11 Služby infrastruktury (OP TAK). Řídicí výbor rovněž akceptoval informaci, že se nositel ITI OA obrátil na stakeholdery v území aglomerace ve věci aktualizace potenciálních strategických projektů/projektových záměrů, které by mohly být financovány pomocí nástroje ITI prostřednictvím OPŽP a srozuměn byl také s přehledem odhadované alokace pro Olomouckou aglomeraci z jednotlivých OP na období 2021-2027.

Posledním bodem programu byla finanční podpora z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2021-2027, o níž se se budou ucházet obě aglomerace. V polské Opoli proto proběhne v prosinci 2022 studijní cesta zástupců české strany k organizačnímu zajištění projektu.

(www.olomoucka-aglomerace.eu/zapisy-z-jednani/)

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge