Integrovaný regionální operační program

Popis rámce

Nositeli integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace byla pro období 2021-2027 rezervována alokace v oblasti Integrovaného regionálního operačního programu ve výši  2 016 099 590 Kč (dotace).

Cílem realizace strategických projektů prostřednictvím IROP je zejména zlepšit infrastrukturu a poskytované služby v aglomeraci s důrazem na vzdělávání, sociální služby, veřejná prostranství, cestovní ruch a udržitelnou mobilitu.

Cílem opatření v oblasti vzdělávání je přizpůsobení vzdělávací infrastruktury společensko-ekonomickým podmínkám. Opatření se zaměřují na rozvoj zařízení pro předškolní vzdělávání, základní vzdělávání i zájmové/neformální vzdělávání a celoživotní učení. Hlavním cílem je zlepšení vybavenosti těchto zařízení a zvýšení jejich kapacity.

Dalším cílem strategie je rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných v aglomeraci a sociálního bydlení, zejména v oblastech sociálního vyloučení, boje s chudobou a řešení bezdomovectví, reformy psychiatrické péče a sociální služby pro lidi s duševním onemocněním.

Strategie také usiluje o zlepšení veřejného prostranství v aglomeraci. To zahrnuje rozvoj zelené infrastruktury, efektivní nakládání s dešťovou vodou a zvýšení volnočasového potenciálu veřejného prostoru. Realizace těchto aktivit bude mít pozitivní vliv na kvalitu života, ovzduší a snižování negativních dopadů v městském prostředí. Zaměřuje se také na zlepšení technického stavu a přístupnosti kulturních památek a institucí, což podpoří rozvoj cestovního ruchu a kulturního dědictví v aglomeraci. Modernizace a revitalizace kulturních památek, muzeí, galerií a dalších institucí přispěje k atraktivitě regionu pro návštěvníky i místní obyvatele.

Dopravní infrastruktura je také klíčovým prvkem integrované strategie. Zlepšení dostupnosti a efektivnosti veřejné dopravy, cyklistických tras a chodníků přispěje k omezení individuální automobilové dopravy, sníží dopravní zácpy a zlepší životní prostředí. Budování chybějících propojení a infrastruktury pro pěší a cyklisty podpoří udržitelnou mobilitu a zdravý životní styl. Součástí strategie je také podpora elektrické mobility a využívání obnovitelných zdrojů energie v dopravě.

Seznam strategických projektů

k 5. 6. 2023
Stáhnout

Programový rámec IROP

k 5. 6. 2023
Stáhnout

Příloha č. 1 programového rámce

k 5. 6. 2023
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge