30. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OLOMOUCKÉ AGLOMERACI II

Popis a postup

Výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace pro zařazení strategických projektů do programového rámce zaměřená na:

 • (SC 1.1) Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
  • snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury,
  • snížení energetické náročnosti systémů technologické spotřeby energie,
  • V rámci cíle realizovat komplexní projekty budou jako doprovodné aktivity podporovány i opatření sledující:
  • o zlepšení kvality vnitřního prostředí budov,
  • o zvýšení adaptability budov/infrastruktury na změnu klimatu.
 • (SC 1.2) Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
  • výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy,
  • výstavbu a rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru,
  • výměnu nevyhovujících spalovacích zdrojů v domácnostech na pevná paliva a optimalizace jejich provozu
 • (SC 1.3) Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
  • tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel;
  • tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi;
  • úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability;
  • zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně;
  • odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině;
  • realizace protipovodňových opatření, zejména zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a zakládání povodňových parků; obnovení, výstavba a rekonstrukce, modernizace, případně změna využití vodních děl nebo rušení vodních děl a příčných staveb za účelem zvýšení povodňové ochrany;
  • podpora povodňové operativy, zvyšování kapacit pro reakce obcí na povodně technickými prostředky, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku, zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi;
  • realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod;
  • obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.
  • prevence a řízení antropogenních mimořádných a krizových situací
  • monitoring a rebilance dlouhodobě využitelných zdrojů podzemních vod pro obce v krystaliniku Českého masivu;
  • zpracování studií a plánů (studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny, plán územního systému ekologické stability);
  • podpora preventivních opatření proti povodním a suchu, zejména budování, rozšíření, zkvalitnění a obnova monitorovacích, předpovědních, hlásných, výstražných a varovných systémů; zpracování digitálních povodňových plánů; zpracování analýzy odtokových poměrů investice do modernizace vzdělávacích environmentálních center zaměřených na změnu klimatu.

Výzva pokrývá čtyři specifické cíle OP ŽP, ve kterých bude možné realizovat integrované projekty. V aplikaci nositele ITI OA k předkládání projektových záměrů prosím vyplňujte projekty spadající do jednotlivých SC OPŽP k příslušným opatřením tímto způsobem:

 • SC OPŽP 1.1 – opatření 3.1.1a
 • SC OPŽP 1.2 – opatření 3.1.1b
 • SC OPŽP 1.3 – opatření 3.1.2; opatření 3.1.4

Postup pro příjemce viz sekce Pro žadatele. Projektové záměry jsou předkládány prostřednictvím webové aplikace nositele ITI Olomoucké aglomerace.

DOPORUČENÍ PRO ŽADATELE: před podáním projektového záměru doporučujeme konzultaci s tematickým koordinátorem Mgr. Petrem Kladivem, Ph. D.

30. výzva k předkládání strategických projektů do programových rámců

Životní prostředí v Olomoucké aglomeraci II
Stáhnout

Příloha č. 1

Kritéria
Stáhnout

Příloha č. 2

Kontrolní listy
Stáhnout
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge