RORZHOVOR: Zrevitalizované šternberské přednádraží patří mezi významné investice Olomoucké aglomerace

napsáno dne

V Olomoucké aglomeraci bylo díky ITI (Integrované územní investice) investováno v minulém programovém období více než 3,5 miliardy Kč do rozvoje metropolitní oblasti. Mezi významné investiční akce se řadí také revitalizace přednádražního prostoru ve Šternberku. Prostřednictvím nástroje ITI, který umožňuje plánovat, koordinovat a realizovat projekty financované z několika operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), získalo město Šternberk přes 15 milionů Kč na přestavbu a úpravu nevyhovujícího přednádraží. Projekt byl realizován celkem 2 roky a my jsme požádali vedoucí odboru investic a veřejných zakázek ve Šternberku Ing. Miroslavu Šestákovou o přiblížení, jaký rozsah prací a jaké úpravy konkrétně projekt řešil.

Proč se město Šternberk rozhodlo pustit do revitalizace přednádraží? Jaké byly hlavní cíle a potřeby?

Cílem projektu byla celková úprava nevyhovujícího přednádražního prostoru u železniční stanice Šternberk – hlavní nádraží a vybudování atraktivního a funkčního přestupního terminálu pro několik druhů veřejné a individuální motorové i nemotorové dopravy. V rámci projektu bylo řešeno vybudování nové parkovací kapacity pro automobily, včetně parkovacích míst pro handicapované a celkové napojení na příjezdové komunikace, tedy pro pěší a cyklotrasy. Bylo také nutné zlepšit nevyhovující situaci s prostory pro parkování jízdních kol v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Chtěli jsme především posílit přepravní výkon veřejné dopravy a snížit zátěž, plynoucí z individuální automobilové dopravy. Předpokládáme, že vybudování kvalitní infrastruktury pro parkování osobních automobilů znamená zatraktivnění veřejné dopravy, a tedy i zvýšení počtu přepravovaných cestujících.

Co všechno se realizací projektu podařilo? Nešlo si nevšimnout zvětšené kapacity parkovacích míst před nádražím, nového informačního panelu, nové zeleně…

Došlo k navýšení kapacity parkovacích míst, rekonstrukci povrchu komunikací a nového dopravního uspořádání. V rámci nových parkovacích míst byla samozřejmě zřízena vyhrazená místa pro hendikepované osoby, dále pak místa pro vozidla taxi služby a plocha K+R. Nové parkoviště má kapacitu 94 parkovacích míst, z toho 5 míst je určeno pro osoby tělesně postižené. Součástí projektu byla také realizace nového veřejné osvětlení a zřízení digitálního informačního panelu pro autobusovou dopravu. Přednádražní prostor byl upraven v návaznosti na realizovanou modernizaci ulice Věžní a na stavební úpravy nádraží s elektrifikací železniční tratě, a to zejména komunikací a chodníků před samotnou budovou nádraží. Celý prostor je řešen jako bezbariérový, chodcům je umožněno bezpečné procházení z ulice Věžní do prostor autobusového nádraží s železniční budovou. V rámci rozsáhlých terénních úprav byly vysázeny vzrostlé stromy, keře a trvalkové výsadby. V bezprostřední blízkosti výpravní budovy nádraží jsou například vysazeny dva dominantní platany. V prostoru parkoviště a podél chodníku u rampy pro změnu zase jerlíny a ve východní části prostoru pak keře, které oddělují přednádraží od rušné ulice Věžní. Stavba je dále doplněna širokým mobiliářem. V prostoru nových ploch bylo nainstalováno 8 parkových laviček, odpadkové koše a u vstupu do nádražní budovy 18 stojanů na kola. Novou dominantou přednádražního prostoru jsou dvě unikátní betonové plastiky, které budou trvale zdobit tento veřejný prostor. Jejich autorem je výtvarník a šternberský rodák Josef Zlamal. Plastiky jsou vysoké 439 a 278 centimetrů, obě zdobí detailní reliéf, který vyjadřuje blízký vztah a respekt k historii místa prostřednictvím motivu hradu, farního kostela nebo světoznámé Šternberské madony a zároveň utváří autentický odkaz naší doby pro budoucí generace.

Byl projekt nějak propojený se změnami ČD v souvislosti s elektrifikací železnice v rámci přestupního uzlu vlakové a autobusové nádraží Šternberk?

Projekt byl řešen v návaznosti na  rekonstrukci výpravní budovy a elektrifikaci trati Olomouc – Šumperk právě v souvislosti s vytvořením podmínek pro maximální využití nové elektrifikované tratě.

Potýkaly jste se s nějakými těžkostmi během stavebních úprav přednádraží?

Na každé stavbě se objeví nějaké technické problémy, ale vše se nám podařilo konstruktivně vyřešit s projektanty a zhotovitelem stavby.

Opravené přednádraží již funguje zhruba rok a půl, máte nějaké zpětné vazby od cestujících z hlediska spokojenosti?

Pozitivních reakcí na novou podobu  přednádraží jsme od občanů města i návštěvníků či cestujících zaznamenali velmi mnoho, a to zejména na sociálních sítích i veřejných setkáních. Obyvateli opakovaně kritizovaný vstupní prostor do  Šternberka konečně realizací  změn a úprav  dostal moderní podobu, je víceúčelový a zdobí jej atraktivní výtvarné prvky,  které  dodávají  prostoru punc originality. Přednádražní prostor teď není jen přestupní stanicí, ale je také místem setkávání, relaxace a odpočinku.

Uvažujete o dalších, navazujících úpravách?

Již v roce 2022 byly provedeny menší úpravy a opravy přilehlé plochy, která nyní slouží pro náhradní autobusovou dopravu a do budoucna je určitou „rezervní“ plochou pro případný navazující projekt. Připravujeme také další propojení cyklostezek od železniční stanice až do centra města přes ulici Nádražní, Olomouckou a Masarykovu.

Chystá město Šternberk nějakou další investici, u níž by využilo finanční podpory EU?

Připravujeme několik akcí s možným využitím nástroje ITI, u kterých budeme žádat o dotaci z fondů EU. Jednou z nejrozsáhlejších je připravovaná rekonstrukce mateřské školy v ulici Obloukové s navýšením kapacity školy. Před podáním je žádost o dotaci na II. a III. etapu cyklostezky do Dolního Žlebu, po které lidé stále volají.  Dále bych uvedla vybudování chodníku podél frekventované komunikace I/46 na ulici Jívavské nad koupalištěm  a výše zmíněnou smíšenou stezku pro chodce a cyklisty spojující přestupní terminál s centrem města. Právě byl také dokončen projekt chodníku podél silnice III/4451 místní části Krakořice. Připravujeme projekt odkanalizování místních částí systémem MDČOV. Dále bychom chtěli pokračovat v přípravě další etapy renovace veřejného osvětlení a také začínáme řešit možnosti využití fotovoltaiky na objektech města.

Související aktuality


Všechny aktuality
!
Prohlížeč Internet Explorer není podporován!
Pro procházení webu prosím nainstalujte jiný prohlížeč.
Stáhnout Microsoft Edge